Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár
és Művelődési Intézet

 

Alapító okirat

 

Intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Létrehozásának éve: 1952
Jogelődje: Városi Könyvtár, alapítási éve: 1934
Létrehozását elrendelte: 2042/13/1952. Sz. MT. h.
Működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Alapító szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése
Fenntartó szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése
Felügyeleti szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése,
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke hagyja jóvá.

 

Az intézmény jogállása:

Bankszámlarend:

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bankszámlával rendelkezik
(345. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái)

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok:

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről.

Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):

TEÁOR szám(ok) T 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
Pénzügyi szakfeladat szám(ok) 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
  T 92.31 Alkotó és előadóművészet
  92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
  92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

 

Az intézmény kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységei:

TEÁOR szám(ok) T 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Pénzügyi szakfeladat szám(ok) 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
  80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
  92171-6 Egyéb művészeti tevékenység
  22111-5 Könyv- és zeneműkiadás
  T 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
  75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (módszertani feladatok)
  75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
  75192-2 Önkormányzatok elszámolása

 

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja - a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.

Alaptevékenység leírása [feladatai]:

A feladatellátást szolgáló
vagyon megnevezése:

Szolnok, Kossuth tér 2. hrsz. 2068
- tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
- használója Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet

 

Fentiek forrása a következő dokumentum:

Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2006. december 15-i jegyzőnyvéből

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

144/2006. (XII.15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról