HONLAP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Postafiók: 139.
Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA
 
ALAPÍTÓ OKIRAT
Intézmény neve:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

Székhelye:

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

Létrehozásának éve:

1952
Jogelőde: Városi Könyvtár, alapítási éve: 1934.

Létrehozását elrendelte:

2042/13/1952. sz. MT. h.

Működési területe:

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Fenntartó szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése

Felügyeleti szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke hagyja jóvá.

Az intézmény jogállása:

 • Önálló jogi személyként működő,
 • Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
 • Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal.
 • Az intézet a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat.
Bankszámlarend:

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bankszámlával rendelkezik (343. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái).

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok:
1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
TEÁOR szám(ok)
Pénzügyi szakfeladat szám(ok)

T 9251 Könyvtári tevékenység
925110 Könyvtári tevékenység

Az intézmény kiegészítő, kisegítő tevékenységei:

T 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
T 8042 Felnőtt- és egyéb oktatás
804210 Felnőtt és egyéb oktatási tevékenységek
923110 Előadó művészeti tevékenység
221100 Könyvkiadás
751768 Intézményi vagyon működtetése
751922 Önkormányzatok elszámolása

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja - A Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt tevékenységek körében.
 

Alaptevékenység leírása:

A könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati könyvtárainak hálózati (módszertani és szolgáltató) központja. Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Megyei könyvtárként részt vesz Szolnok város lakosságának könyvtári ellátásában. Állampolgári jog alapján rendelkezésére áll minden érdeklődőnek.

 • a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású helyismereti anyagokra;
 • a dokumentumok nyilvántartásba vétele és feltárása;
 • számítógépes adatbázisok építése;
 • a gyűjtemény megőrzése, védelme. A fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok törlése;
 • felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, közigazgatási szakrészleg működtetése;
 • a dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolat szolgáltatás;
 • könyvtárközi kölcsönzés;
 • a kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az országos és nemzetközi könyvtári információs szolgáltatások közvetítése;
 • tájékoztatás, irodalomkutatás. Helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása. Bibliográfiák készítése;
 • a tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatómunka végzése;
 • a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látásúak, mozgáskorlátozottak stb.) ellátása;
 • nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó megyei lakosok könyvtári ellátásnak megszervezése ill. elvégzése;
 • könyvtári kiadványok, módszertani füzetek, statisztikák szerkesztése, elemzések készítése;
 • a megye önkormányzati könyvtárainak módszertani segítése, szakmai gondozása, együttműködésük megszervezése, községi könyvtárak részére megyei ellátórendszer működtetése;
 • a megyében működő nyilvános könyvtárok statisztikai adatszolgáltatásának megszervezése;
 • a megyei könyvtárosainak szakmai képzése, továbbképzése, számukra tapasztalatcserék, szakmai és szakmai érdekvédelmi tanácskozások rendezése;
 • az iskolán kívül könyvtári továbbképzés és szakképzés szervezése;
 • részvétel az országos dokumentumellátás rendszerében;
 • tartalomszolgáltatás az Interneten (Megyei Elektronikus Könyvtár, megyei vonatkozású információk);
 • a "Verseghy-kultusz" ápolása, az életmű gondozása;
 • közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények, olvasótáborok, iskolai foglalkozások, klubok) szervezése.
A feladatellátást szolgáló
vagyon megnevezése:

Szolnok, Kossuth tér 2. hrsz. 2068

- tulajdonosa:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

- használója:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

 

Szolnok, Schönherz u. 2. hrsz. 3283/1

- tulajdonosa:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

- használója:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

 
A 70/2000.(VI.23.) számú határozattal jóváhagyva.