A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárban az olvasók és látogatók a 3.1. és 3.2. pontokban tárgyalt szolgáltatásokat vehetik igénybe.

3.1. TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK

3.1.1. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HELYBEN HASZNÁLATA

A könyvtár valamennyi szolgáltatóhelyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák.

A könyvtárhasználók - a helyismereti részleg kivételével - minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmüket arra, hogy azokat - használat után - hagyják munkaasztalukon.

A raktárban tárolt dokumentumok használatához az olvasónak - a könyvtáros segítő közreműködésével - kérőlapot kell kitöltenie. Ezen fel kell tüntetni a dokumentum és az olvasó azonosításához szükséges adatokat és a kérőlapot alá kell írnia mind az olvasónak, mind a szolgálatot teljesítő könyvtárosnak.

A könyv kiadásának regisztrálása után kerülhet csak felhasználóhoz dokumentum a helyismereti részlegből, a kézikönyvtári állományokból és a könyvtár különgyűjteményeiből. Ezeket az állományegységeket a könyvtáros adja át a felhasználónak és ő is veszi vissza tőlük.

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől egy évre eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.

3.1.2. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

3.1.2.1. A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő:

 
kölcsönzési idő
hosszabbítás
- könyv
= kölcsönzői állomány
 
30 nap
 
igen (2x)
= nem kölcsönözhető, tájékoztatói ill. olvasótermi állomány
szombat 17.00 - kedd 10.00
n
= helyismereti (többpéldányos)
1 hét
n
- audiovizuális [AV] dokumentumok
= hanglemez
 
1 hét
 
n
= hangkazetta
1hét
n
= CD lemez
1 hét
n
= videokazetta
1 hét
n
Közigazgatási szakkönyvtár
- könyv
 
2 hét
 
igen
- kézikönyv
egyedi elbírálás alapján
n

Az olvasónál egyszerre 10 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között pedig max. 4 db lehet AV dokumentum.

A helyismereti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb helyismereti dokumentum nem adható ki.

Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a részlegvezető, az olvasóterem felügyelőjének ellenjegyzése után kölcsönözhető ki. E dokumentumok alapvetően helybenhasználatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható!

A táblázatban "igen" jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván.

3.1.2.2. ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonok, e-mail-ben, stb.), szolgáltatóhelyenként és dokumentumonként az 5.3. fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni.

A könyvtár 3 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti.

Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, két hét eltelte után a könyvtár felszólítja a kölcsönvevőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát.

Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számított két héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli.

Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére (ill., ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján a részlegvezetők döntése szerint történik.

E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól számított 30. nap eltelte után - ha a tartozás továbbra is fennáll - köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze.

A 30. nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

A rövid (1-6 napos) határidőre kölcsönzött dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásával nem várja meg a három nap elteltét, hanem annak elküldéséről a lejárati napot követő első munkanapon intézkedik.

3.1.3. KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ELŐJEGYZÉSE

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár - telefonon vagy nyílt postai levelezőlapon - értesíti. Az előjegyzés díja megegyezik a mindenkori postai költségek összegével.

Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át - fenntartja, csak helybenhasználatra adja át más felhasználónak.

3.1.4. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

3.1.4.1. AZ INTÉZMÉNYBE BEIRATKOZOTTAK RÉSZÉRE

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján.

Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg.

Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie.

A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a szakreferensek véleménye és a részlegvezetők döntése alapján felajánlható a felhasználónak a másolat könyvtári állományba vétele. Ez esetben a másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat az intézmény átvállalja.

3.1.4.2. MÁS KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a részlegek vezetőinek véleményezése alapján megtagadható.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. A részlegvezető, ill. helyettese döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető.

Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén e szolgáltatás díjtalan, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján számított térítési díj kérhető.

3.1.5. TÁJÉKOZTATÁS (LD. MÉG A 3.2.2. FEJEZETET IS!)

E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük.

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást:

  • könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok és együttműködési körök, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
  • az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
  • a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek segítségével;
  • az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető információkról;
  • az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes.

Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is.

3.1.6. A KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a könyvtár katalógusának lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket.

A fénymásolás és nyomtatás díját az 5.4. fejezet tartalmazza.

Az Internet használatát a könyvtár - szükség esetén - időkorlátozással teszi lehetővé.

A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet.

3.2. TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

3.2.1. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért - használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

3.2.2. BIBLIOGRÁFIAI ÉS SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS, IRODALOMKUTATÁS

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatást írásban kéri, ill. ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb.), annak elvégzéséért az 5.5. fejezet 1.) pontja szerinti térítési díjat kell fizetnie. A könyvtár és a felhasználó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban.

3.2.3. TÉMAFIGYELÉS

A felhasználók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért az 5.5 fejezet 2.) pontja szerinti térítési díjat kell fizetni. A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát.