A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI

A könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati könyvtárainak hálózati (módszertani és szolgáltató) központja. Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Részt vesz Szolnok város lakosságának könyvtári ellátásában. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek.

1. Funkciói

 • (mint a megye legnagyobb könyvtári gyűjteményének) értékmegőrzés;
 • információk szolgáltatása, a kutatás, a tudományos munka segítése;
 • szakkönyvtári szolgáltatásokat pótló feladatok ellátása;
 • hálózati-módszertani feladatok végzése;
 • szociális funkció;
 • szórakoztatási funkció;
 • kulturális funkció.
2. Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok

 • a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású és a helyismereti anyagokra;
 • részvétel az országos dokumentumellátás rendszerében;
 • a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása;
 • számítógépes adatbázisok építése;
 • a gyűjtemény megőrzése, védelme. A fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törtlése;
 • felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, közigazgatási szakrészleg működtetése;
 • a dokumentumok kölcsönzése, helybenhasználatának biztosítása, másolatszolgáltatás;
 • könyvtárközi kölcsönzés;
 • a kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az országos és nemzetközi könyvtári információs szolgáltatások közvetítése;
 • tájékoztatás, irodalomkutatás. Helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, bibliográfiák készítése
 • tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatómunka végzése;
 • a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látóképességűek, mozgáskorlátozottak stb.) ellátása;
 • nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó megyei lakosok könyvtári ellátásának megszervezése ill. elvégzése;
 • könyvtári kiadványok, módszertani füzetek, statisztikák szerkesztése, elemzések készítése;
 • a megye önkormányzati könyvtárainak módszertani segítése, szakmai gondozása, együttműködésük megszervezése;
 • a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezése;
 • kiadói tevékenység;
 • megyei Internet menedzser;
 • a megye könyvtárosainak szakmai képzése, továbbképzése, számukra tapasztalatcserék, szakmai és szakmai érdekvédelmi tanácskozások rendezése;
 • az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés szervezése.
3. Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok

 • országos szakmai és szakmai érdekvédelmi tanácskozások rendezése;
 • a "Verseghy-kultusz" ápolása, az életmű gondozása, a Verseghy Nyelvművelő Verseny szervezése;
 • közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények, olvasótáborok, iskolai foglalkozások, klubok) szervezése.
4. Egyéb feladatok

 • a hálózatba nem tartozó, de nagyrészt megyei intézmények könyvtárai tevékenységének tevékenységének koordinálása az eredményesebb munka érdekében;
 • kapcsolattartás a megyében működő önkormányzatokkal, egyesületekkel, társaságokkal, pártokkal, érdekképviseleti szervekkel, oktatási, művelődési intézményekkel, közgyűjteményekkel, szakmai kamarákkal, vállalatokkal, vállalkozókkal, országos szakmai szervezetekkel;
 • kapcsolattartás a könyvtárosokat tömörítő szakszervezetekkel.
5. A könyvtár gyűjtőköre

 • a magyarul megjelenő könyvtári dokumentumok teljessége;
 • a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumok teljessége;
 • a világnyelveken - vagy azok egyikén - a legfontosabb lexikonok, kézikönyvek illetve tájékoztató kiadványok, valamint a legfontosabb folyóiratok és adatbázisok - válogatással.

A gyűjtőkör részletes kidolgozását "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjtőköri szabályzata" tartalmazza.

6. A könyvtár állományának nyilvántartása

Az állománynyilvántartás a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően a könyvtári dokumentumok egyedi és/vagy összesített nyilvántartásba kerülnek bevételezésre.

7. A könyvtári állomány feltáró eszközei

A könyvtár a teljes állományát tartalmi és formai vonatkozásban feldolgozva tárja az olvasók elé.

Az 1996-ban és azelőtt megjelent könyvtári dokumentumok esetében:

 • alapkatalógus a szolgálati katalógus, amely a raktári nyilvántartással együtt teljes képet ad a könyvtári állomány e részéről;
 • a könyvtár különkatalógust épített az egyes dokumentumtípusaiból, különgyűjteményének anyagából.

Ezeket a katalógusokat a könyvtár folyamatosan karban tartja, az állományból kivont dokumentumok adatait e nyilvántartásokból törli.

Az 1996-tól megjelent dokumentumok esetében:

 • a tartalmi és formai feltárás eszköze minden könyvtárszakmai vonatkozásban a könyvtár integrált számítógépes programja.

A könyvtár ezen túl egyéb adatbázisok építésével és szolgáltatásával segíti használói tájékozódását, tájékoztatását.

8. A könyvtár használatának szabályozása

A könyvtár nyilvános könyvtár, minden - a könyvtárhasználatból nem kizárt - érdeklődőnek a kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll.

A szolgáltatások igénybe vételének módját, a fizetett szolgáltatások feltételeit a Jász-Nagykun-Szolnok megye Közgyűlésének rendelete szabályozza.