A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI

1. Szervezeti egységek

A.) Igazgatóság

  • Titkárság**
B.) Könyvtárszakmai szervezeti egységek
  • Állománygyarapítási és feldolgozó osztály;*
  • Felnőttolvasó-szolgálati osztály;*
  • Gyermekolvasó-szolgálati osztály;*
  • Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztály;*
  • Területi szolgálati osztály;*
  • Közigazgatási szakkönyvtár
  • Számítástechnikai csoport.**
  • Adatrögzítő csoport
C.) Gazdasági szervezet

2.) A szervezeti egységek vezetési kapcsolatai

A *-gal jelölt szervezeti egységek élén osztályvezetők, a **-gal jelöltek élén egyéb vezetők állnak, akik közvetlenül irányítják és szervezik az egységek munkáját.

Az osztályok, szakmai szervezeti egységek felügyeletét, a vezetővel nem rendelkező egységek munkájának szervezését a szakmai igazgatóhelyettes végzi.

A gazdasági szervezet felügyeletét a gazdasági igazgatóhelyettes látja el.

Az igazgató koordinálja az szakmai igazgatóhelyettes és a gazdasági igazgatóhelyettes munkáját, közvetlenül felügyeli a titkárság munkáját.

A szervezeti egységek kapcsolódása:

1. ábra 1024x768

3.) A vezetési tevékenységek

Igazgató

A könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. Az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott vezetői program alapján a könyvtár funkcióival összhangban tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény egész tevékenységét.

Koordinálja az intézmény gazdasági és szakmai egységeinek tevékenységét a könyvtár eredményes működése érdekében.

Az intézmény valamennyi dolgozója fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Dönt a kinevezés, jutalmazás, kitüntetésre való felterjesztés, munkáltatói lakástámogatás, fizetési előleg, tanulmányi támogatás, képzésben és továbbképzésben való részvétel, rendkívüli szabadság ügyében, a vezetői értekezlet, ill. az érdekképviseleti szervek véleményezésének figyelembe vételével.

A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével elősegíti a könyvtár szakmai tevékenységének fejlesztését. Szervezi a könyvtár hálózati szerepkörének megfelelő kapcsolatok kialakítását, elősegíti az igényelt szolgáltatások megszervezését mind a hálózat könyvtárai, mind az intézmény saját használói számára.

Képviseli az intézményt a felügyeleti szervek előtt és a könyvtár külső kapcsolataiban.

Szakmai igazgatóhelyettes

Feladata az igazgató belső koordináló munkájának segítése tervek, javaslatok kidolgozásával, a belső szakmai tevékenység megszervezésével. Felelős a szakmai fejlesztések lépéseinek kimunkálásáért, az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolásáért, a szakmai változtatások következetes véghezviteléért a könyvtár érintett egységeiben. Gondoskodik a szakmai szabályzatok, útmutatók elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról. Elkészíti az éves beszámoló és munkaterv tervezetét.

Szervezi és irányítja a könyvtár tudományos tevékenységét, koordinálja a megyében közösen kifejlesztett szolgáltatásokat.

Ellátja az intézmény munkabiztonsági és munkavédelmi felelősi feladatait.

Gazdasági igazgatóhelyettes

A gazdasági szervezeti egységek közvetlen vezetőjeként feladata a könyvtár működésének, pénzügyi és gazdasági tevékenységének hatékony megszervezése a könyvtár feladatainak eredményes megoldása érdekében.

Felel a könyvtár pénzügyi, gazdasági tevékenységének törvényességéért, a költségvetés által biztosított pénzkeretek hatékony és gazdaságos, ugyanakkor tervezhető felhasználásáért. Elkészíti a könyvtár költségvetési-, gazdasági- és mérlegbeszámolóját.

A könyvtár gazdasági és pénzügyi eszközeit az igazgatóval egyeztetetten hatékonyan felhasználja az eredményes működés érdekében.

Ellátja a könyvtár tűzvédelemmel és a nemdohányzók érdekvédelmével kapcsolatos feladatait.

Szakmai szervezeti egységek vezetői

Szervezik a beosztott dolgozók munkáját, felügyelik a feladatok végrehajtását a könyvtár alapdokumentumai és munkaköri leírásai szerint.

Felelnek az általuk vezetett egységek tevékenységéért. Munkaköri leírást készítenek és ismertetik a dolgozókkal feladataikat.

Elkészítik a dolgozók munkabeosztását, döntenek a szabadságolásról ellenőrzik a beosztottak munkavégzését.

Jutalmazásra, kitüntetésre felterjesztést tesznek.

Véleményezik a munkavállalók képzésére, továbbképzésére vonatkozó terveket.

Javaslatot tesznek a részleg tárgyi, technikai, szakmai fejlesztésére, részt vesznek a leltározásban és selejtezésben.

Egyeztetik lépéseiket a kapcsolódó szervezeti egységek vezetőivel, a szakmai igazgatóhelyettessel, gazdasági igazgatóhelyettessel, személyi kérdésekben minden esetben az igazgatóval is.

A könyvtár más szabályzataiban megfogalmazott gazdasági feladatokon túl a szervezeti egységek vezetői tevékenységük színesítésére keresik az abba bevonható külső anyagi forrásokat.

4.) A vezetés belső fórumai

Munkaértekezlet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár évente legalább egy alkalommal éves beszámoló és munkaterv véleményező munkaértekezletet tart, melyre meghívást kap az intézmény valamennyi dolgozója.

A munkaértekezletet az intézmény igazgatója hívja össze. Az értekezleten évente legalább egy alkalommal sor kerül az intézmény előző évi munkájának értékelésére (a szakmai igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes és az önálló vezetővel rendelkező szakmai szervezeti egységek vezetőinek előzetesen véleményezése alapján) és a következő évi munkaterv ismertetésére.

Az intézmény dolgozóinak a beszámolóval és éves munkatervvel kapcsolatban véleményezési joguk van, hozzászólásaikat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

Az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár szintén évente, tűz- és munkavédelmi oktatás céljából egy munkaértekezletet tart. Ez a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdések fóruma.

Vezetői értekezlet

Az intézmény belső életének igényei szerint az intézmény igazgatója, mint egyszemélyi felelős vezető rendszeres vezetői értekezletet hív össze. A vezetői értekezletre meghívást kap a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes, minden önálló vezetővel rendelkező szakmai szervezeti egység vezetője és a Közalkalmazotti Tanács megbízottja.

A vezetői értekezlet témája bármilyen, az intézmény életét érintő kérdés lehet.

A vezetői értekezleten felmerülő kérdésekben a meghívottaknak véleményezési joguk van, hozzászólásaikat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

Szakmai megbeszélések

Az intézmény szakmai igazgatóhelyettese, az önálló vezetővel rendelkező szervezeti egységek vezetői bármikor kezdeményezhetik szakmai megbeszélés összehívását.

A megbeszélésre meghívást kap a szakmai kérdésben érintett valamennyi könyvtári dolgozó és azon kifejtheti véleményét.

Több szervezeti egységet érintő szakmai kérdésben a szakmai igazgatóhelyettesnek, egy szakmai szervezeti egységen belül felmerült kérdésben a szervezeti egység vezetőjének van döntési joga.

Koordinációs megbeszélések

A könyvtár munkatervében szereplő vagy egyéb aktuális feladatok megoldása érdekében a feladat megoldásában részt vevők számára a projekt vezetője értekezletet hív össze, ahol döntenek az elvégzendő munkáról és felosztják egymás között a feladatokat, értékelik az elvégzett munkát.

Továbbtanulás

Az intézmény vezetése kezdeményezheti a dolgozó továbbtanulását az intézmény szakmai céljainak megfelelően. A dolgozó - közvetlen vezetőjén keresztül - javaslatot tehet saját tanulmányainak irányát illetően.

A fentieknek megfelelően az intézmény továbbképzési és beiskolázási tervének elkészítését és módosítását az intézmény vezetése kezdeményezi egyeztetve a középvezetőkkel, kikérve a közalkalmazotti tanács és az érintett dolgozó véleményét.

Közalkalmazotti tanács

Az intézmény közalkalmazotti tanácsa bármilyen, az intézmény szakmai munkájával kapcsolatos értekezlet, megbeszélés, fórum összehívását kezdeményezheti.