A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK ALAPVETŐ KERETEI

1.) Igazgatás

A könyvtár irányításának, igazgatásának ellátása. Személyzeti, munkaügyi, szociális ügyek lebonyolítása. A munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem kérdéseinek megoldása.

A törvényesség biztosítása a könytár egész tevékenységében.

2. )Titkárság

Feladata az irányítással, igazgatással összefüggő levelezés leírása. Iktatás, postázás és leírói feladatok elvégzése a könyvtár minden részlegének igénye szerint. Irattározás, az irattár gondozása.

A kötelespéldányok beszolgáltatása.

3.) Állománygyarapítási és feldolgozó osztály

Alapvető feladata a megyei könyvtár dokumentumgyűjteményének gyarapítása az egyes állományok, dokumentum osztályok tartalmának figyelemmel kísérése.

Az állománybavétel, a feldolgozás, az apasztás munkafolyamatainak lebonyolítása, a könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer katalógus moduljának gondozása, a raktári katalógus építése. Végzik a könyvek analitikus feltárását a helyismereti gyűjtemény számára.

A könyvpiaci kínálat figyelemmel kísérése.

A szervezeti egység közreműködik az intézmény területi szolgálati tevékenységében.

4.) Felnőttolvasó-szolgálati osztály

Feladata az intézmény használóinak tájékoztatása, ellátása könyvtári dokumentumokkal.

Közreműködik a dokumentumok beszerzésében, a szolgáltatások kialakításában.

Az osztály felelős a könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a raktárakban.

Hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet részben más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével, dokumentumainak kölcsönzésével, önálló kiadványok szerkesztésével.

Rendezvényeket szervez.

Gyarapítja, feltárja, kezeli az intézmény hírlap- és folyóirat-állományát, intézi az audio és audiovizuális dokumentumok szerzeményezését. A helyismereti könyvtáros munkatársak irányításával részt vesz a folyóirat-figyelésben.

A helyismereti területen ellátja a megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtését, feldolgozását, szolgáltatását. Elvégzi a kötelespéldány gyűjtésből a könyvtárra háruló feladatokat. Helyismereti irodalomfigyelést végez, megyei vonatkozású adatbázisokat épít.

A szervezeti egység közreműködik az intézmény területi szolgálati tevékenységében, elvégzi a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat.

5.) Gyermekolvasó-szolgálati osztály

Feladata a 14 éven aluli olvasók könyvtári ellátása, tájékoztatása, a gyermekkönyvtári állomány gyarapítása, gondozása, nyilvántartása, feltárása, területi szolgálati tevékenység végzése.

Meghatározó feladatot lát el a Verseghy nyelvművelő verseny szervezésében. Kiadványokat szerkeszt. Legfontosabb feladata az olvasóvá nevelés segítése foglalkozásokkal, rendezvényekkel, a kiemelten kezelendő olvasói rétegek kiszolgálásával.

6.) Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztály

Feladata az olvasói nyilvántartások vezetése, a könyvtári dokumentumok kölcsönzésének, visszavételének intézése, az ebből következő feladatok (beiratkozás, felszólítás, perlés stb.) elvégzése.

Vezetőjük szervezi a ruhatárosok munkáját; ő felelős a "Hírlapolvasó - közhasznú információs" rész működéséért.

7.) Területi szolgálati osztály

Szakmai-módszertani gondozója a hálózat könyvtárainak. Segíti az önkormányzatok könyvtárfenntartó tevékenységét. Összefogja a vidéki könyvtárak munkáját, figyelemmel kíséri a könyvtárosok szakmai törekvéseit.

Segíti a könyvtári szolgáltatások kialakítását, a könyvtárak társadalmi szerepének bővülését.

Segíti a minisztériumi pályázatokat a törvényben meghatározott adatösszesítések elvégzésével.

Ellátórendszert működtet.

Módszertani, statisztikai összeállításokkal, tanfolyamokkal, rendezvényekkel segíti a hálózati tevékenységet.

Statisztikai adatgyűjtést végez a főhatóság megbízásából.

8.) Közigazgatási szakkönyvtár

A közigazgatás és a jog szakirodalmát nyújtja az érdeklődő olvasóknak. A megyi önkormányzat számára hivatali könyvtárként működik. Munkáját önálló szervezeti és működési szabályzat szerint végzi a munkatervben megfogalmazott keretek között.

9.) Számítástechnikai csoport

Feladata a könyvtár minden részlegében kialakítani a számítástechnikai feltételeket, közreműködni a számítástechnikai szolgáltatások kialakításában, adaptálásában, működtetésében.

Részt vesz (igény szerint) a megye könyvtárainak számítógépes munkáiban, a könyvtárosok felkészítésében a számítógéppel végzett feladatok ellátása érdekében.

10.) Adatrögzítő csoport

Elvégzi a könyvtár hagyományos ügymenetén túl jelentkező számítógépes adatrögzítési feladatait (retrospektív katalóguskonverzió).

Közreműködik az intézmény területi szolgálati tevékenységében.

11.) Gazdasági szervezet

A könyvtár gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellátásán és gazdasági információs rendszerének működtetésén túl ellátja a Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat könyvelési feladatait, pénzügyi információs ellátását is.

A könyvtárral kapcsolatban legfontosabb feladata a szükséges anyagi eszközök biztosítása, a pénz- és eszközgazdálkodás, munkaügyi, bérgazdálkodási tevékenység, az adózási kérdések lebonyolítása.

Feladata a kötészeti műhely irányítása, a gépjármű üzemeltetése, a karbantartási, épületüzemeltetési, takarítási, felújítási feladatok elvégzése, a tűzvédelmi feladatok szervezése, a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálása.