A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3. AZ EGYES RÉSZLEGEK GYŰJTŐKÖRÉNEK LEÍRÁSA DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT

3.1. FELNŐTT OLVASÓSZOLGÁLAT

3.1.1. KÖNYVEK

A felnőtt olvasószolgálat számára minden Magyarországon magyar vagy idegen nyelven megjelent szakirodalmi kiadványból be kell szerezni egy példányt tartós megőrzés és könyvtárközi kölcsönzés céljára. A szépirodalmi, valamint az ifjúsági és gyermekirodalom alkotásai közül egyedi elbírálás alapján kell a tartós megőrzésre szántakat kiválasztani.

A gyűjteményrész teljességének biztosítása érdekében a Magyarországon megjelent könyvek beszerzését a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája c. kiadvány adatai alapján ellenőrizni kell. A beszerzésből kimaradt művekről félévenként listát kell készíteni. Ezt a feladatot az állománygyarapító és feldolgozórészleg végzi el. A pótlólag már be nem szerezhető kiadványok közül az olvasószolgálati, az állománygyarapítási és feldolgozói részleg vezetője és az intézmény igazgatója (megbízás esetén szakmai igazgatóhelyettese) választja ki a másolatban beszerzendőket.

A könyvtár a Magyarország határain kívül magyar nyelven megjelent művek beszerzésekor fentiek szerint a teljességre törekszik.

A külföldön, idegen nyelven megjelent művekből - egyedi döntések alapján - az általános lexikonokat, enciklopédiákat, az egyes tudományok monográfiáit, bibliográfiáit, tájékoztatási segédleteit, a különböző szótárakat szerezzük be. Ezen művek egy példányát a belső raktárban, vagy egyéb, kölcsönzési korlátozás alá eső állományrészben (olvasóterem, segédkönyvtár) kell elhelyezni, védelmükről fokozottan gondoskodni kell, selejtezésükre, más állományrészbe való áthelyezésükre csak tartalmában azonos értékű újabb kiadásuk megjelenése és beszerzése esetén kerülhet sor.

A napi könyvtári használatra szánt példányok darabszámát a felnőtt olvasószolgálati részleg vezetője és az állománygyarapítási és feldolgozói részleg vezetője határozza meg az állomány arányos fejlesztésének követelményei, ill. a mindenkori költségvetési kondíciók szerint.

Az idegennyelvű részleg állományának kialakítása érdekében a könyvtár beszerzi a világirodalom klasszikusainak elsősorban angol, német, francia nyelven megjelent műveit, de törekszik e gyűjteményrészt úgy alakítani, hogy az a magyar felsőoktatás által tanított valamennyi idegen nyelven választékot tudjon nyújtani felhasználóinak.

3.1.2. FOLYÓIRAT, HÍRLAP ÉS EGYÉB IDŐSZAKI KIADVÁNY

A felnőtt olvasószolgálat gyűjtőkörébe tartozik:

  • minden Magyarországon magyar vagy idegen nyelven megjelenő országos terjesztésű napilap;
  • minden Jász-Nagykun-Szolnok megyében megjelenő megyei terjesztésű periodikum;
  • az évkönyvek kivételével a megjelenés gyakoriságától függetlenül minden olyan magyar nyelvű periodikum, amit a rendszeresen megjelenő kurrens bibliográfiák és repertóriumok (pl. Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Repertóriuma, Magyar Orvosi Bibliográfia, stb.), valamint a könyvtár által előfizetett adatbázisok (Pressdok stb.) feltárnak;
  • a Közigazgatási Könyvtárral egyeztetve minden hivatalos közlöny;

A fenti folyóiratok, hírlapok és egyéb időszaki kiadványok tartós megőrzéséről (köttetéséről, tárolásáról) gondoskodni kell.

  • a külföldön magyar nyelven, ill. Magyarországon idegen nyelven megjelent hetilapok és folyóiratok közül a tudományos, művészeti, ill. információs szempontból jelentős kiadványok.

Az idegennyelvű periodikumok közül - elsősorban a fenti szempontok és a könyvtár mindenkori anyagi helyzetének figyelembe vételével kell a beszerzésről, ill. a tartós megőrzésről dönteni.

A felnőtt olvasószolgálat vezetője a hírlapok kezelésével megbízott munkatársával az intézmény hírlap- és folyóiratbeszerzési lehetőségeit, valamint az olvasói igényeket szem előtt tartva dönt a felsorolt kategóriákba nem tartozó periodikumok előfizetéséről, átmeneti tárolásáról (tékázásáról), vagy évvégi selejtezéséről.

3.1.3. TÉRKÉPEK

A könyvtár beszerzi és használatba adja a magyarországi településeket, megyéket, tájegységeket, ill. az ország egészét bemutató térképeket, atlaszokat.

A könyvtárnak rendelkeznie kell az európai országokat, fővárosokat, jelentős idegenforgalmi központokat bemutató térképek megőrzésre és használatra szánt példányaival, ill. az Európán kívüli földrészek fent körülírt térképeinek egy-egy megőrzésre szánt példányával.

A térképek beszerzését az ezért felelős részleg a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek bibliográfiája c. kiadvány térképeket számbavevő füzeteivel kontrollálja.

3.1.4. METSZETEK

A felnőtt olvasószolgálat metszeteket csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján szerzeményez.

3.1.5. RÖPIRAT ÉS MÁS APRÓNYOMTATVÁNY, VALAMINT EGYÉB NYOMDAI SOKSZOROSÍTVÁNYOK

A felnőtt olvasószolgálat közhasznú, vállalkozási, ill. egyéb információszolgáltatásainak keretében gyűjti és tárja fel a dokumentumok e körét. Igény és a dokumentum jellege szerint dönt a tartós, ill. átmeneti megőrzésről.

3.1.6. NEM NYOMDAI ÚTON TERJESZTÉS CÉLJÁRA ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEGRÖGZÍTÉSEK

3.1.6.1. GÉPIRATOK

3.1.5. szerint.

3.1.6.2. FÉNYMÁSOLATOK

A felnőtt olvasószolgálat a gyűjtőkörébe tartozó, de be nem szerezhető, ill. elveszett, elhasználódott dokumentumokat - könyvek esetében az újabb, tartalmában az előző kiadással egyenértékű mű megjelenéséig és beszerzéséig - fénymásolatban szerzi be és szolgáltatja.

3.1.6.3. MIKROMÁSOLATOK

A részleg egy országos napilapot a hírlapkiadás kezdetéig visszamenőleg őriz és szolgáltat. Mikromásolatot ezen kívül - a helyismereti részleggel egyeztetve - a megyei lapokról állományvédelmi céllal készíttet, gyűjt és szolgáltat.

3.1.7. ADATRÖGZÍTÉSEK

A felnőtt olvasószolgálat tájékoztató munkájához be kell szerezni minden olyan számítógépes adatbázist, elérhetővé kell tenni minden olyan számítógépes szolgáltatást, ami a könyvtár állományának építését, feltárását, a könyvtári dokumentumokban meglévő információk könnyebb, többszempontú elérését, aktualizálását elősegíti. A beszerzés során figyelembe kell venni a könyvtár többi részlegének igényeit is és a több helyen hasznosíthatóság esetén ennek megfelelően kell a kapcsolódó felhasználói jogokat megvásárolni.

Be kell szerezni azokat az adatbázisokat is, amelyek a könyvtár elhatározott, eldöntött, bevezetett szolgáltatásait (pl. vállalkozói információszolgáltatás) fejlesztését teszik lehetővé.

A könyvtár dokumentumaira rá nem építhető, faktografikus vagy bibliográfiai adatokat tartalmazó adatbázisok beszerzése egyedi elbírálás alapján, a helyi felhasználók és a megye önkormányzati könyvtári hálózatának várható igényei szerint történhet.

3.1.8. HANGRÖGZÍTÉSEK. HANGSZALAGOK, -KAZETTÁK

A részleg feladata helyi és megyei szinten a vakok és gyengénlátók ún. hangoskönyvekkel való ellátása.

Az állományépítés célja az érettségi vizsga letételéhez szükséges szépirodalmi mű- ill. tudományos ismeretet adó gyűjtemény kialakítása. A beszerzést a megfelelő törzsállomány kialakulása után a tényleges használat adatai alapján kell tervezni.

Jellegük miatt ezen állományrészből tartós megőrzésre nem kerülnek dokumentumok.