A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3.2. GYERMEKKÖNYVTÁR

3.2.1. KÖNYVEK

A könyvtár gyermekkönyvtár részlege a tartós megőrzés követelménye nélkül gyűjti és szolgáltatja:

  • a magyar nyelven megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalom egészét;
  • a felnőttek számára magyar nyelven megjelent szépirodalomból a "válogatás a felnőttek irodalmából" gyűjteményrészbe beillő, elsősorban a középiskolai irodalmi tananyag által tárgyalt műveket;
  • a felnőttek számára magyar nyelven kiadott általános és szaktájékoztatást szolgáló művek közül a részleg hatókörébe tartozó korosztály tájékoztatására is alkalmas kiadványokat;
  • a felnőttek számára kiadott tudományos és ismeretterjesztő céllal kiadott könyvek közül az e korosztály számára befogadható, ill. az általános középiskolák elvégzéséhez szükséges kiadványokat;
  • a gyermekkönyvtári munka bármilyen vonatkozását tárgyaló, segítő szakirodalmi kiadványokat;
  • válogatással: a megye általános és középiskoláiban tanított idegen nyelveken megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalmi műveket.

A csak helybeni használatra rendelt műveket - egyes, szakmailag indokolható esetek kivételével - egy, a kölcsönzésre rendelt példányokat - az intézmény költségvetési lehetőségeit szem előtt tartva - a várható érdeklődés figyelembe vételével több példányban kell beszerezni. Az ún. "kötelező olvasmányok" a beszerzés során az egyéb állományrészekkel szemben elsőbbséget élveznek.

A részleg vezetője közreműködik a gyermek- és ifjúsági irodalom azon kiadványainak kiválasztásában, melyeket a felnőtt olvasószolgálat a belső raktárban tartós megőrzés és könyvtárközi kölcsönzés céljára elhelyez.

3.2.2. FOLYÓIRAT, HÍRLAP ÉS EGYÉB IDŐSZAKI KIADVÁNY

A könyvtár gyermekrészlege gyűjti és olvasói rendelkezésére bocsájtja:

  • a Magyarországon, ill. a szomszédos országokban megjelenő magyar nyelvű, gyermekek és 18 éven aluli fiatalok számára kiadott tudományos, ismeretterjesztő, irodalmi, művészeti vagy egyéb információs célt maga elé tűző hírlapokat és folyóiratokat.
  • a megye általános és középiskoláiban tanított idegen nyelveken e korosztály részére kiadott - elsősorban irodalmi - folyóiratok közül egy-egy példányt;
  • a gyermekkönyvtári szakmai munkát elősegítő szaklapokat.

A felsorolt periodikumokat be kell köttetni, tartós megőrzésükről gondoskodni kell. A részleg dolgozóinak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy ez az állományrész a felnőtt olvasószolgálatot felkereső könyvtárhasználók számára is hozzáférhető legyen. A gyermekkönyvtári katalógusokon túl ezért e kiadványok adatainak a felnőtt részleg folyóiratnyilvántartásaiban, katalógusaiban is meg kell jelenniük.

  • a megyei lapokat és egy országos terjesztésű napilapot.

Az egyéb hírlapok és folyóiratok beszerzéséről a részleg vezetője és a felnőtt olvasószolgálat folyóiratbeszerzéssel megbízott munkatársa évenként dönt az olvasói igények ill. a könyvtár anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével.

3.2.3. TÉRKÉPEK

A gyermekkönyvtár részére be kell szerezni a magyarországi megyéket, megyeszékhelyeket, nagyobb tájegységeket, idegenforgalmi szempontból jelentős helyeket ill. az ország egészét bemutató térképeket, atlaszokat. A részlegnek e kiadványokból helyben használható és kölcsönözhető példányokkal is rendelkeznie kell.

Az európai és Európán kívüli országokat, ezek fővárosait bemutató térképek, atlaszok esetében a részlegnek olvasótermi használatra kell e dokumentumtípust beszerezni.

3.2.4. METSZETEK

A gyermekrészleg metszeteket csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján szerzeményez.

3.2.5. RÖPIRAT ÉS MÁS APRÓNYOMTATVÁNY, VALAMINT EGYÉB NYOMDAI SOKSZOROSÍTVÁNYOK

A gyermekkönyvtár alapfeladatainak igényei szerint gyűjti és tárja fel a dokumentumok e körét. Aktualitásuk elvesztése után e kiadványok selejtezendőek.

3.2.6. NEM NYOMDAI ÚTON TERJESZTÉS CÉLJÁRA ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEG RÖGZÍTÉSEK

3.2.6.1. GÉPIRATOK

3.2.5. szerint

3.2.6.2. FÉNYMÁSOLATOK

A gyermekkönyvtárban folyó szakmai és tájékoztató munkához szükséges kiadványokat - amennyiben másképp nem elérhetőek - a részleg fénymásolat formájában szerzi be.

3.2.7. ADATRÖGZÍTÉSEK

A felnőtt olvasószolgálat által beszerzett, könyvtári tájékoztató munkát segítő, ill. a könyvtár gyűjteményének feltárását segítő adatbázisok elérését e részlegnek is biztosítani kell a megfelelő jogok megvásárlásával. Ezen túl a részleg számára be kell szerezni a speciálisan gyermek- és ifjúsági műveket feltáró, ill. a gyermekkönyvtárat használó korosztály számára készült, a szakmai és tájékoztató munkában hasznosítható adatbázisokat, elérhetővé kell tenni az e témakörben nyújtott számítógépes szolgáltatásokat.