A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3.3. HANG- ÉS VIDEOTÁR

3.3.1. KÖNYVEK

A könyvtár hang- és videotár részlege a könyvtár használói számára gyűjti és szolgáltatja:

 • a Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelenő zene- és filmművészeti témakörű, valamint az AV technika szellemi termékeivel foglalkozó kézikönyveket és tájékoztatási segédleteket;
 • válogatással a fent körülírt témakörben az idegen nyelvű kézikönyveket és tájékoztatási segédleteket;
 • a magyar felsőoktatásban tanított idegen nyelvek kereskedelmi forgalomban megjelent, (nem iskolai) tankönyveit, oktatási segédleteit.

A fenti kiadványokat - mivel helybeni használatra rendeltek egy-egy példányban kell beszerezni.

A részleg a kölcsönzési célú állományrészét a felnőtt olvasószolgálattal együttműködve építi. A könyvtár által beszerzett többletpéldányokból idekerülnek a zene- és filmművészeti, valamint az AV technika szellemi termékeivel foglalkozó szakkönyvek, ill. az e témakörökhöz kapcsolódó szépirodalmi alkotások.

3.3.2. FOLYÓIRAT, HÍRLAP ÉS EGYÉB IDŐSZAKI KIADVÁNY

A könyvtár hang- és videotára tartós megőrzés és napi használatbaadási céllal gyűjti:

 • a Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelenő zene- és filmművészeti, valamint az AV technika szellemi termékeivel foglalkozó periodikákat;
 • az idegen nyelvek oktatásával foglalkozó folyóiratokat;
 • a részleg munkáját segítő szaklapokat.

A részleg dolgozóinak lehetővé kell tenniük, hogy a megőrzésre rendelt folyóiratokat a felnőtt olvasószolgálatot felkereső könyvtárhasználók is használhassák. A hang- és videotár nyilvántartásain kívül ezért e dokumentumok adatainak a felnőtt olvasószolgálati részleg folyóiratnyilvántartásaiban, katalógusaiban is meg kell jelenniük.

3.3.3. ZENEMŰVEK

A részleg beszerzi a Magyarországon megjelenő valamennyi nyomtatott zeneművet. A beszerzést a Magyar Nemzeti Bibliográfia Zeneművek Bibliográfiája c. kiadvány adatai alapján ellenőrizni kell. Azokat a kiadványokat, melyek a kereskedelmi csatornákon nem beszerezhetőek, fénymásolat formájában kell a gyűjteménybe illeszteni.

E dokumentumokat - mivel helybeni használatra rendeltek és csak másolatban bocsájthatóak a felhasználók rendelkezésére - egy-egy példányban kell beszerezni.

3.3.4. RÖPIRAT ÉS MÁS APRÓNYOMTATVÁNY, VALAMINT EGYÉB NYOMDAI SOKSZOROSÍTVÁNY

A hang- és videotár alapfeladatainak igényei szerint gyűjti és tárja fel a dokumentumok e körét. Aktualitásuk elvesztése után e kiadványok selejtezendőek.

3.3.5. NEM NYOMDAI ÚTON TERJESZTÉS CÉLJÁRA ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEGRÖGZÍTÉSEK

3.3.5.1. GÉPIRATOK

3.3.4. szerint

3.3.5.2. FÉNYMÁSOLATOK

A hang- és videotár a kereskedelmi úton be nem szerezhető nyomtatott zeneműveket fénymásolat formájában szerzi be és illeszti gyűjteményébe.

3.3.6. KÉPRÖGZÍTÉSEK. HANG- ÉS KÉPRÖGZÍTÉSEK

3.3.6.1. FILMEK

A részleg hagyományos (8, 16, 32 mm-es, stb.) filmet csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján szerzeményez.

3.3.6.2. VIDEOFILMEK

A hang- és videotár e gyűjteményrészének építésében - a dokumentumtípus sajátosságaiból adódóan - nem vállalhatja a teljességre törekvés SZMSZ-ben megfogalmazott igényét. Ennek oka, hogy míg az egyéb dokumentumféleségek szinte kizárólagosan csak a könyvtárak rendszerén belül kölcsönözhetőek, a video-dokumentumok bérbeadására üzleti, kereskedelmi alapon külön hálózatok épültek ki. Ezekkel a könyvtár konkurrálni nem kíván, csupán szolgáltatásaik teljessé tételére vállalkozhat. Ennek következtében minden dokumentum beszerzése egyedi elbírálást igényel.

A beszerzés során elsőbbséget élveznek:

 • a nem közvetlenül tananyaghoz kapcsolódó, de középiskolás ismeretszintet feltételező tudományos és ismeretterjesztő alkotások;
 • a magyar és egyetemes filmművészet klasszikusainak alkotásai;
 • a kortárs magyar filmművészet alkotásai;
 • a gyermekek részére készült ismeretterjesztő és szórakoztató filmek videoadaptációi.

A részleg e dokumentumtípust - egyedi, indokolt kivételektől eltekintve - egy példányban, a tartós megőrzés követelménye nélkül szerzi be és szolgáltatja.

3.3.7. ADATRÖGZÍTÉSEK

A hang- és videotár részére be kell szerezni minden, a zene- és filmművészet, valamint az AV technika szellemi vonatkozásaival foglalkozó dokumentumokat számbavevő, feltáró adatbázist, elérhetővé kell tenni minden e témakörhöz kapcsolódó számítógépes szolgáltatást.

3.3.8. HANGRÖGZÍTÉSEK

3.3.8.1. HANGLEMEZEK

A hangrögzítések sokszorozásának területén végbemenő technikai változások, az új, minden tekintetben korszerűbb és könyvtári használatra alkalmasabb CD-lemez megjelenésével e dokumentumtípus további gyarapítása csak egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben történhet. Az eddig tartós megőrzés céljára, csak helybeni használatra rendelt dokumentumokat - amennyiben az általuk tartalmazott művek azonos, vagy jobb minőségű kiadásban CD-n megjelentek és bekerültek a gyűjteménybe - az alább felsorolt kivételekkel a kölcsönzői állományba kell helyezni.

Kivételek:

 • a nyelvtanulást és általában az oktatást segítő felvételek;
 • a társadalmi, közösségi és családi ünnepségeken gyakran igényelt felvételek;
 • a helyi vonatkozású felvételek.
3.3.8.2. HANGSZALAGOK

E dokumentumtípus beszerzése is csak rendkívül indokolt esetben lehetséges. A meglévő állományt a 3.3.8.1. pontban leírtak szerint kell kezelni.

3.3.8.3. CD-LEMEZEK

A hang- és videotár gyűjteményének fejlesztésében a fő hangsúlyt a CD-lemezek állományának bővítésére kell helyezni. Mivel e dkumentumtípus alkalmas arra, hogy a tartós megőrzés és a kölcsönzési funkciókat egyszerre ellássa, a részlegnek a szerzeményezés során elsősorban arra kell törekednie, hogy e dokumentumtípus állománya a jelenleg meglévő hanglemezállományt hosszabb távon kiváltsa.

Ennek során elsősorban a komolyzenei és népzenei, másodsorban a verses, drámai, prózai összeállításokat, harmadsorban a gyermekek számára készült felvételeket, végül pedig az érdeklődést feltételezhetően hosszabb távon megőrző könnyűzenei- és operettfelvételeket kell beszerezni.

A kölcsönzésből csak a kölcsönzési idő alatt beláthatóan fel nem használható felvételeket (pl. nyelvleckék) kell kizárni. Ezen felvételeket a részleg csak másolatban szolgáltatja.

3.3.8.4. HANGKAZETTÁK

A dokumentumtípus sérülékenysége miatt ezen állományrész tartós megőrzésre, csak helybeni használatra és másolatszolgáltatásra rendelt részét:

 • a nyelvtanulást és általában az oktatást segítő felvételek és a
 • társadalmi, közösségi és családi ünnepségeken gyakran igényelt felvételek alkotják.

Az állomány kölcsönzői részébe a könyvtár mindenkori anyagi lehetőségei szerint, a használói igények figyelembevételével, a tartós megőrzés igénye nélkül könnyűzenei- és mesefelvételek tartoznak.