A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3.4. HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

Gyűjtőköri alapelvek:

A könyvtár helyismereti gyűjteménye minden könyvtári dokumentumot gyűjt, ami részben vagy egészében, bármilyen vonatkozásban

  • a mindenkori közigazgatási határok szerinti Jász-Nagykun-Szolnok megyével, a megye településeivel, tájegységeivel foglalkozik;
  • a Jász-Nagykun-Szolnok megyével szoros kapcsolatban levő (itt született és munkásságával a megyéhez kötődő, a megyében született és gyermekkorát legalább itt töltő, felnőtt korában a megyében valamilyen könyvtári dokumentumban regisztrált tevékenységet végző, ill. egyedi elbírálás alapján helyi személyiségnek tekintett) személy szellemi terméke, vagy vele, tevékenységével foglalkozó munka;
  • a megyében, ill. megyei szervezet, intézmény, magánszemély stb. megrendelése alapján keletkezett.

Az egyes dokumentumtípusokra vonatkozó szabályok:

3.4.1. KÖNYVEK

A helyismereti gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozó minden könyvet legalább két példányban kell beszerezni. A tartalmi szempontból teljes egészében és a keletkezése miatt ezen állományrészbe tartozó művek egy példányának tartós megőrzéséről e részleg gondoskodik. Ezt a példányt selejtezni nem lehet. Az e csoportba tartozó művek többi példánya is csak helybeni használatra adható ki.

A tartalma szerint csak részben a helyismereti gyűjteménybe tartozó és a szépirodalmi művek esetében a dokumentumok egyedi döntés alapján a felnőtt olvasószolgálat állományába kerülhetnek. Ez esetben egy példány tartós megőrzéséről e részleg gondoskodik, a további példányok a kölcsönzői forgalomba kerülhetnek.

A gyűjteménybe tartozó, de valamilyen ok miatt be nem szerezhető műveket a részleg másolat, elsősorban fénymásolat formájában beszerzi, őrzi és szolgálatja. Hasonlóképpen kell kezelni a könyvekből, vagy könyvként kezelt dokumentumokból származó különlenyomatokat is.

A részlegnek - az intézmény mindenkori anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével - törekednie kell arra, hogy a gyűjtőkörbe tartozó, korábban megjelent műveket lehetőleg eredeti formájukban beszerezze. Ezen kiadványokról másolat csak konkrét igény esetén készülhet.

3.4.2. FOLYÓIRATOK, HÍRLAPOK ÉS EGYÉB IDŐSZAKI KIADVÁNYOK

A helyismereti gyűjtemény e dokumentumtípusra épülő része alapvetően öt összetevőből áll:

  1. A helyi, vagy megyén belüli régióban terjesztett hírlapok és folyóiratok. Ezek beszerzéséért, tartós megőrzéséért a részleg a felelős.
  2. A megyei, vagy a megyét is magába foglaló régióban terjesztett hírlapok és folyóiratok. Beszerzésük a részleg és a felnőtt olvasószolgálati részleg közös feladata. A dokumentumok tartós megőrzéséért a felnőtt olvasószolgálati részleg a felelős.
  3. A könyvtár számára megrendelt országos terjesztésű és határainkon túl megjelenő hírlapok és folyóiratok helyismereti vonatkozású írásai. A periodikumok beszerzése és tartós megőrzése a felnőtt olvasószolgálat feladata. A helyismereti vonatkozású cikkek regisztrálását a helyismereti részleg közreműködésével és koordinálásával a felnőtt olvasószolgálat végzi.
  4. A könyvtár számára nem megrendelt országos terjesztésű és határainkon túl megjelenő hírlapok és folyóiratok helyismereti vonatkozású írásai. A részleg ezen írásokat cikk-kivágat, vagy másolat, elsősorban fénymásolat formájában szerzi be. A másolatok tartós megőrzése a helyismereti gyűjtemény feladata.
  5. A megye területén régebben megjelent hírlapok és folyóiratok gyűjteménye. A dokumentumok e körét a részleg a könyvtár mindenkori anyagi lehetőségei szerint eredeti formájukban is beszerzi, a gyakorlatban azonban e kiadványok mikromásolatai kerülnek be a helyismereti gyűjteménybe.
3.4.3. ZENEMŰVEK

A helyismereti gyűjtemény részére be kell szerezni minden, a gyűjtőköri alapelveknek megfelelő tartalmú nyomtatott zenemművet. E dokumentumok tartós megőrzéséről és használatba adásáról a hang- és videotár gondoskodik, a részleg csupán meglétüket rögzíti.

A korábban megjelent és valamilyen okból be nem szerzett nyomtatott zeneműveket másolat, elsősorban fénymásolat formájában kell beszerezni. E másolatok kezelése az eredetiben beszerzett dokumentumokéval azonosan történik.

3.4.4. TÉRKÉPEK

A részlegnek be kell szereznie a gyűjtőköri alapelveknek megfelelően minden Jász-Nagykun-Szolnok megyét, a megye egy részét, a megye településeit bemutató térképet. E dokumentumok egy példányának tartós megőrzéséről, egy példányának használatba adásáról a helyismereti részleg gondoskodik.

3.4.5. METSZETEK

3.4.6. PLAKÁTOK

3.4.7. RÖPIRAT ÉS EGYÉB APRÓNYOMTATVÁNY, VALAMINT EGYÉB NYOMDAI SOKSZOROSÍTVÁNY

A helyismereti gyűjteménynek be kell szereznie a tartalmukban a gyűjtőköri alapelveknek megfelelő metszeteket, plakátokat, röpiratokat és egyéb aprónyomtatványokat, valamint egyéb nyomdai sokszorosítványokat legalább egy példányban. Tartós megőrzésükről a részleg gondoskodik.

3.4.8. NEM NYOMDAI ÚTON TERJESZTÉS CÉLJÁRA ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEGRÖGZÍTÉSEK

3.4.8.1. GÉPIRATOK, FÉNYMÁSOLATOK

A helyismereti részlegnek be kell szereznie minden, tartalmában a gyűjtőköri alapelveknek megfelelő gépiratot, fénymásolatot és egyéb techikával, kis felhasználói körnek kevés példányszámban sokszorosított, de publikus szövegrögzítést. Ezek egy példányának tartós megőrzéséről a részleg gondoskodik.

A gyűjteménybe fénymásolat formájában kerül be minden, a gyűjtőkörbe tartozó, de valamilyek ok miatt eredeti formájában be nem szerezhető nyomdai, vagy nem nyomdai úton, terjesztés céljára előállított szövegrögzítés. Ezek tartós megőrzésére, használatba adására az eredeti dokumentum kezelésére vonatkozó szabályok érvényesek.

3.4.8.2. MIKROMÁSOLATOK

A részleg mikromásolat formájában szerzi be a gyűjtőkörébe tartozó, eredeti formájában be nem szerezhető dokumentumokat, ha azok egyéb technikával (fénymásolóval) nem másolhatóak. Mikromásolat formában kell azonban beszerezni a megyében korábban megjelent hírlapokat és folyóiratokat. (ld. a 3.4.2. rész 5.) pontját.)

Gondoskodni kell e dokumentumok tartós megőrzéséről.

3.4.9. KÉPRÖGZÍTÉSEK. HANG- ÉS KÉPRÖGZÍTÉSEK

3.4.9.1. FÉNYKÉPEK. DIÁK

A helyismereti gyűjteménynek be kell szereznie minden, a gyűjtőköri alapelveknek megfelelő tartalmú, terjesztés céljára készített fénykép- és diafelvételt.

A részleg gyűjteményébe - az indokolható kivételektől eltekintve - csak előzetesen rögzített program keretében készített, vagy megrendelt egyedi fénykép- és diafelvétel kerülhet.

A dokumentumok tartós megőrzéséről a részleg gondoskodik. A könyvtár által készített, vagy megrendelt fényképfelvételek esetén a negatívok megőrzéséről is gondoskodni kell. A dokumentumok helybeni használatra adhatók át az érdeklődőknek. Másolat készíthető róluk, de a szerződés alapján készíttetett felvételek másolása előtt a szerzői jogi kérdéseket tisztázni kell.

3.4.9.2. FILMEK, VIDEOFILMEK

A fenti dokumentumtípusok a gyűjtőkör általános elvei alapján kerülhetnek be a helyismereti gyűjteménybe. Tartós megőrzésükre, használatba adásukra a 3.4.3. pontban leírtak az irányadóak.

3.4.10. ADATRÖGZÍTÉSEK

A részleg számára be kell szerezni vagy hozzáférhetővé kell tenni minden, a helyismereti munkát segítő adatbázist és számítógépes szolgáltatást.

3.4.11. HANGRÖGZÍTÉSEK. HANGLEMEZEK, HANGSZALAGOK, CD-LEMEZEK, HANGKAZETTÁK

A fenti dokumentumtípusok a gyűjtőkör általános elvei alapján kerülhetnek be a helyismereti gyűjteménybe. Tartós megőrzésükre, használatba adásukra a 3.4.3. pontban leírtak az irányadóak.