A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

3.5. KÖZIGAZGATÁSI SZAKKÖNYVTÁR

3.5.1. KÖNYVEK

A könyvtár közigazgatási szakkönyvtára gyűjti, a tartós megőrzés követelménye nélkül tárolja és használatba adja a Magyarországon magyar és idegen nyelven, a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata" (Szolnok, 1993.) I. sz. mellékletében felsorolt témakörökben megjelent könyveket.

A szakkönyvtár vezetője a gyűjteménybe került művek aktualitását folyamatosan vizsgálja, az avult kiadványokat az állományból kivonja. Selejtezés előtt minden esetben egyeztet a könyvtár állománygyarapító és feldolgozó, valamint felnőtt olvasószolgálati részlegének vezetőjével.

3.5.2. FOLYÓIRAT, HÍRLAP ÉS EGYÉB IDŐSZAKI KIADVÁNY

A közigazgatási szakkönyvtár beszerzi és látogatói rendelkezésére bocsátja:

  • az országos és megyei terjesztésű napilapokat;
  • válogatással a társadalomtudományok, a környezetvédelem, az egészségügyi irányítás és technika, valamint a településföldrajz és honismeret kérdéseit tárgyaló, magyar nyelvű hetilapokat és folyóiratokat;
  • teljességgel a Magyarországon megjelenő hivatalos közlönyök közül a közigazgatási munkához szükségeseket.

Bár párhuzamosságok elkerülhetetlenek, a könyvtár mindenkori anyagi lehetőségeit figyelembe véve tekintettel kell lenni arra, hogy a hetilapok és folyóiratok nagyrészt a könyvtár felnőtt olvasószolgálati részlegén keresztül is elérhetőek.

E dokumentumok tartós megőrzéséről a részleg vezetője a szakkönyvtár igényei szerint, a felnőtt olvasószolgálat hírlapkezeléssel megbízott munkatársával egyeztetve dönt.

3.5.3. RÖPIRAT ÉS MÁS APRÓNYOMTATVÁNY, VALAMINT EGYÉB NYOMDAI SOKSZOROSÍTVÁNY

A közigazgatási szakkönyvtár alapfeladatainak igényei szerint gyűjti és tárja fel a dokumentumok e körét. Aktualitásuk elvesztése után e kiadványok - a helyismereti részleggel való egyeztetés után - selejtezendőek.

3.5.4. NEM NYOMDAI ÚTON TERJESZTÉS CÉLJÁRA ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEGRÖGZÍTÉSEK

3.5.4.1. GÉPIRATOK, FÉNYMÁSOLATOK

A szakkönyvtár gyűjti, a tartós megőrzés követelményével raktározza, csak helybeni használatra teszi hozzáférhetővé a közigazgatási munkához kapcsolódó, a megyei közigazgatási szervezetek megrendelésére, vagy munkája nyomán keletkezett, szűkebb felhasználói körnek, kevés példányszámban, bármilyen technikával sokszorozott gépiratokat, fénymásolatokat.

A szakkönyvtár vezetője e dokumentumkör gyarapodásáról rendszeresen informálja a helyismereti gyűjtemény dolgozóit.

3.5.5. ADATRÖGZÍTÉSEK. SZÁMÍTÓGÉPES ADATHORDOZÓK

A szakkönyvtár számára be kell szerezni vagy hozzáférhetővé kell tenni minden alapfeladata teljesítését segítő adatbázist és számítógépes szolgáltatást.