<CÍMLAP<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

3.12. Általános elvárások a TextLib-bel szemben

Az alábbi adatokat, információkat a Könyvtári Egyesülés és az Infoker Kisszövetkezet szerződéséhez készült Helyzetfelmérés alapján rögzítettem.24

 1. A rendszer az összes könyvtári funkciót a legbonyolultabb változatában hajtja végre

  Az Infoker olyan integrált rendszert készít, amely a különböző típusú könyvtárak számára is alkalmas. Ez azt tételezi fel, hogy az egyes könyvtártechnológiai folyamatok több változatban is elkészülnek (pl. a folyóiratok számainak egyes példányai egyenként is azonosíthatók, ill. tékázás esetén csoportosan).

 2. A rendszergazdának lehetősége van adatállományok, adatelemek és menüpontok elhagyására, ill. bővítésére

  A rendszergazda a program elkészülte után az adott könyvtár igényeinek megfelelően egyszerűsítheti a programot. Elhagyhat olyan adatállományokat, amelyekre könyvtárának nincs szüksége, az adatállományokból elhagyhat olyan adatokat, amelyek tárolását feleslegesnek tekinti. Ha az adatok közül olyan adatot hagy el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek valamely könyvtártechnológia munkafolyamat megvalósításához, a program nem hajtja végre az adott munkafolyamatot. A rendszergazdának lehetősége van bármely menüpont elhagyására is. Másfelől a rendszergazdának lehetősége van új adatállományok, ill. új adatok felvételére, azonban ezeket a könyvtártechnológiai munkafolyamatok közvetlenül nem használják fel csak a megfelelő "tranzakciós" programrész átírásával. A "tranzakciókat" átírni, új típusú "BASE" programnyelv segítségével lehet. A "tranzakciók" átalakítása nélkül a kiegészítésképpen felvett adatok csak visszakeresésekben és megjelenítésekben használhatók.

 3. Az adatbázis-kezelő többfelhasználós

  A programot és az általa kezelt adatokat egyidejűleg több (max. 255) felhasználó kezelheti.

 4. Több fizikai adatfájl kezelése

  Az adatállományok több adatfájlban is elhelyezhetők, ami lehetővé teszi, hogy az adatbázis akár több merevlemezes tároló egységen megosztva is elhelyezhető, így az alkalmazó könyvtárnak lehetősége van a tárolókapacitásának későbbi bővítésére anélkül, hogy a korábban beszerzett - kisebb kapacitású - merevlemezes egységei feleslegessé válnának.

 5. Több fizikai indexfájl kezelése

  Az indexállományok több fájlban is elhelyezhetők. Lásd 4. pont.

 6. Az adatfájlok több adatállományt tartalmaznak

  Az adatbázisban tárolt adatrekordok a szerkezetüknek megfelelően különböző adatfájlokban tárolhatók, így lehetőség van arra, hogy adatfájlonként más módon kezelje a rendszer a tételeket.

 7. Adatfájl állhat változó hosszúságú rekordokból

  Az adatok tárolásakor csak annyi helyet foglaljanak le az adatfájlokban a tételek, amennyire feltétlenül szükség van, ne legyenek kihasználatlan helyfoglalások.

 8. Adatfájl állhat fix hosszúságú rekordokból

  Az olyan adattételek, amelyeknek minden adata kötelezően ki van használva és az egyes adatok azonos hosszúságúak (pl. kölcsönzés tétele), nincs szükség az egyes rekordokban tárolt adatok külön azonosítára, mert a fizikai helyük azonosít.

 9. Mező tartalmazhat szöveges információt

  A szöveges adatokat a program tényleges hosszuknak megfelelően tárolja.

 10. Mező tartalmazhat kódértéket. A kódok bővíthetők

  Az olyan szöveges adatokat, amelyek előre meghatározható körből származnak, a rendszer kódolt formában tárolja. Egy konkrét adat esetében max. 255 különböző érték használható. A kódértékeket a rendszergazda szabadon bővítheti.

 11. Mező tartalmazhat hivatkozást másik rekordra

  A több tételben is felhasznált adategyütteseket ne kelljen minden tételben külön-külön tárolni, hanem használatukat egyszeri tárolással és a felhasználó tételekben hivatkozással lehessen megoldani. Ez lehetővé teszi, hogy az ilyen adategyüttest könnyedén módosíthassuk.

 12. Mező tartalmazhat különböző típusú adatot

  Egy adaton belül lehessen szöveges információ és máshol tárolt adategyüttesre hivatkozó információ is. Ez különösen hasznos lenne a bibliográfiai adatok esetében a "szerzőségi közlésben", ahol az "alkotókra", illetve "testületekre" célszerű lenne hivatkozni, míg az ezeket kísérő szövegeket tárolni kell. Hasonló a helyzet a "kivonat" esetében, ahol célszerű lenne a "tezaurusz" elemekre hivatkozni.

 13. Mező tartalmazhat almezőket

  Az egy adattételen belül részlegesen összetartozó adatelemek (pl. közreműködő személyek és közreműködői funkciójuk) lehessen együtt kezelhető.

 14. Mező lehet ismétlődő

  Egy tételen belül ugyanazon adatelem különböző értékkel többször is előfordulhasson. Az előfordulások száma nincs korlátozva.

 15. Az almezők száma nincs korlátozva

  Egy tételen belül korlátlan számú adatelem tartozik össze.

 16. Almező tartalmazhat szöveges információt

  Lásd 9. pont

 17. Almező tartalmazhat kódértéket. A kódok bővíthetők

  Lásd 10. pont

 18. Almező tartalmazhat hivatkozást másik rekordra

  Lásd 11. pont

 19. Almező tartalmazhat különböző típusú adatokat

  Lásd 12. pont

 20. Almező lehet ismétlődő

  Lásd 14. pont

 21. Rekord-rekord közötti kapcsolat

  Az adatbázis bármely két rekordja az előre meghatározott szerkezettől függetlenül összekapcsolható. A kapcsolat kétirányú és a tételek megjelenítésekor, ill. visszakeresésekor felhasználható.

 22. Mező-idegen rekord közötti kapcsolat

  Egy mezőt lehessen összekapcsolni (helyettesíteni) egy rekorddal.

 23. Mező-idegen rekord mezője közötti kapcsolat

  Egy mezőt lehessen összekapcsolni más rekord mezőjével.

 24. Almező-idegen rekord közötti kapcsolat

  Lásd 22. pont

 25. Almező-idegen rekord mezője közötti kapcsolat

  Az előre meghatározott adatszerkezettől függetlenül lehessen egy almező adatához hozzárendelni az adatbázis egy másik mezőjének adatát és ezt a kapcsolatot a megjelenítéskor és a visszakeresésnél fel lehessen használni.

 26. Almező-saját rekord más mezője közötti kapcsolat

  Lásd 24. pont

 27. Almező-saját rekord más mezőjének almezője közötti kapcsolat

  Lásd 24. pont

 28. A kapcsolat oka meghatározható

  A 21-26. pontokban meghatározott kapcsolatok típusát létrehozáskor lehessen megoldani.

 29. Az adat lehet alfanumerikus

  Az adat szöveges információt tetszőleges hosszúságban tartalmazhasson.

 30. Az adat lehet numerikus

  A kizárólag számot tartalmazó adat érték szerint lehessen kezelhető.

 31. Az adat lehet logikai

  Legyen lehetőség olyan adat tárolására, amely csak két értéket vehet fel (igaz/hamis, igen/nem, 0/1 stb.).

 32. Az adat lehet dátum

  Az adat lehessen dátumszerű, naptári aritmetika alkalmazásával.

 33. Az adat lehet fájl

  Legyen lehetőség egy adatból valamilyen az adatbázistól függetlenül fájlra hivatkozni (pl. dokumentumok teljes szövege).

 34. Az indexek valós hosszúságú kulcsokból épülnek

  Az adatokból képzett visszakeresési kulcsok hossza lehessen azonos az adat hosszával.

 35. Az indexek a kulcsokon kívül a hivatkozott rekord azonosítóját is tartalmazzák

  A más rekordra hivatkozó adatokból képzett kulcsok a hivatkozott rekord adatából képzett kulcson kívül a hivatkozott rekord azonosítóját is tartalmazza, ami az ilyen típusú adatok módosítása esetén egyszerűsíti le a kezelést.

 36. Az indexbe bárhonnan, bármilyen módon képződő kulcs bekerülhet

  Az indexfájlok nem különböztetik meg a kulcsokat forrásuk tekintetében.

 37. Kulcs készülhet adatból

  Az adat egésze alapján készülhet a kulcs.

 38. Kulcs készülhet az adat szavaiból

  A kulcsok az adat szavaiból képződnek. A nem releváns szavak a kulcsképzésben nem vesznek részt.

 39. Kulcs készülhet kezdő névelő nélkül

  A kulcsok képzésekor elhagyhatók legyenek a külön megadott kezdő szavak (névelők, dr. stb.).

 40. Kulcs készülhet cserével

  A kulcsok kialakításánál lehessen az adat egy részét a visszakereséshez más módon megadni. Pl. római számok arab számmal, számok szövegesen stb.

 41. Kulcs készülhet kijelöléssel

  A kulcsok az adat meghatározott részéből készülhessenek.

 42. Intervallumot meghatározó numerikus adat esetén a kulcs készülhet előre növekménnyel

  Ha az adat kezdő és záró értéket tartalmaz, a kulcsok képzésével legyen megoldható, hogy ne csak a kezdő és záró értékek alapján lehessen visszakeresni, hanem a megadott növekménnyel közéjük eső értékek alapján is.

 43. Az indexekben lehessen balról és jobbról csonkolva is keresni

  Szükség esetén az adat visszakereshető legyen a kezdete, ill. a végződése alapján.

 44. Ha az adat változik, a felhasználó erről értesül

  Ha a felhasználó monitorán látható adatok valamelyikét egy másik felhasználó időközben megváltoztatja, akkor erről az adott felhasználó szerezzen tudomást

 45. Ha valamelyik index változik, a felhasználó erről értesül

  Lásd 39. pont

 

Tovább