Vissza

A
TEXTLIB EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

A TextLib Egyesület a TextLib integrált könyvtári rendszert használó magánszemélyek és jogi személyek társulása, akik elfogadják az egyesület célkitűzéseit és hajlandók ezen célkitűzések elérését előmozdítani, az egyesület munkájában részt venni.

I.
Általános rendelkezések

Az egyesület neve:

TextLib Egyesület

Az egyesület székhelye:

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

Postacíme:
5001 Szolnok, Postafiók: 139.

II.

Az egyesület célja: a TextLib könyvtári integrált rendszert használó könyvtárak szakmai érdekeinek összehangolása és érvényre juttatása; a számítógépes programfejlesztésben részt vevő könyvtári és számítógépes fejlesztési munka szervezése abból a célból, hogy a könyvtárak által használt TextLib program az egyes könyvtárak igényének megfelelő kiépítésben, elérhető áron rendelkezésre álljon.

Az egyesület célja közhasznú. A könyvtárak, mint közhasznú szervezetek számára nyújt közhasznú szolgáltatást.

A cél elérése érdekében az egyesület eljár mindazon kérdésekben, amelyek az egyesület tagjainak érdekeivel összefüggenek. Megszervezi az igények összegyűjtését, rendszerezését, döntést hoz és a fejlesztőnél eljár döntésének érvényesítése érdekében.

III.
Az egyesület tagsága

Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy és jogi személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, fizeti a tagdíjat.

A tag joga:

 • tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén és egyéb rendezvényein;
 • közvetlenül választhatja az egyesület vezetőségét;
 • javaslatokat, előterjesztéseket tehet az egyesület bármely szervéhez.

A tag kötelezettségei:

 • az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben;
 • tagsági díj fizetése.

A tagság megszűnése:

 • a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével;
 • kilépéssel az egyesületből, amelyet írásban kell bejelenteni;
 • törléssel, ha a tag felszólítás ellenére sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének.

IV.
Az egyesület szervezete

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása;
 • a vezetőség, az ellenőrző bizottság és a szakmai bizottság megválasztása, visszahívása;
 • az évi költségvetés meghatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása;
 • a vezetőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása;
 • a tagsági díj meghatározása;
 • az egyesület megszüntetésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés.

A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:

 • a rendes közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni;
 • rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-azt írásban, az ok megjelölésével kéri, ha a vezetőség azt indokoltnak tartja, vagy ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza.

A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a vezetőség hirdeti meg.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a +1 fő részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból, azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Az érvényes szavazatokhoz egyszerű szavazattöbbség, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésénél kétharmados többség szükséges.

A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét.

A vezetőség feladatai:

 • előkészíti a közgyűléseket;
 • a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik;
 • szervezi az egyesületi munkát;

A vezetőség létszáma: 5 fő.

A vezetőséget a közgyűlés választja nyílt szavazással öt évre.

A vezetőség a tagjai közül nyílt szavazással választ elnököt.

Az elnök feladata az egyesület képviselete, a vezetőség munkarendjének és munkamegosztásának megszervezése.

A vezetőség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.

Az ellenőrző bizottság rendszeresen ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről jelentést készít a közgyűlés részére.

A bizottság létszáma három fő, amelyből egy fő a bizottság vezetője.

A bizottság tagjait a közgyűlés, a bizottság vezetőjét a bizottság tagjai választják meg öt évre.

A bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg, határozatait szótöbbséggel hozza.

Az egyesület szakmai kérdések tisztázására, egyeztetésére bizottságot vagy bizottságokat hoz létre, mely ajánlásokat fogalmaz meg a vezetőség számára a tagok szakmai érdekképviseletének tartalmával kapcsolatban.

A bizottságokba az egyesület vezetősége egy tagot delegál.

A bizottság tagjai sorából vezetőt választ.

A bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg, határozatait szótöbbséggel hozza.

V.
Egyebek

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt e létesítő okiratba meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület vezetőségének és az ellenőrző bizottságának tagjai egymással rokoni, ill. munkahelyi alá-, fölérendeltségi kapcsolatban nem lehetnek.

A TextLib Egyesület alapszabályát 1999. február 17-én elfogadták az alapító tagok.
Vissza