Vissza

JEGYZŐKÖNYV

Készült a TextLib Egyesület alakuló ülésén, 1999. február 17-én.

Az alakuló ülés helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épülete.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven feltüntetett személyek.

A megjelentek rövid bemutatkozása után Takáts Béla, aki 1998. novemberében kapott megbízást a programfejlesztés új alapokra helyezésének kidolgozására, ismerteti az előzményeket. Elkészült a TextLib Egyesületet, mint közhasznú szervezet alapszabályának tervezete. Ismerteti az egyesület alapításának jogszabályi feltételeit, majd javaslatot tesz az alakuló ülés levezető elnökére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőire. A megjelentek egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Izsák Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Komlósi Józsefet, hitelesítőinek Bertalanné Kovács Piroskát és Voit Pált.

Izsák László levezető elnök: feltételezi, hogy a megjelentek valamennyien az egyesület megalapításának szándékával jöttek el az alakuló ülésre, de felteszi a kérdést, van-e valakinek kétsége az egyesület létrehozását, céljait illetően.

Bertalanné Kovács Piroska: a megyei könyvtárak még nem üléseztek a Könyvtári Egyesülés jövőjének ügyében. Fontos lenne az Egyesüléssel való kapcsolat tisztázása, de ettől függetlenül TextLib Egyesület magalakítására szükség van. A mai ülésen dönteni kell az egyesület alapításáról, székhelyéről és meg kell választani az ideiglenes vezetőséget. Az ideiglenes vezetőség kapjon megbízást a Könyvtári Egyesüléssel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával való kapcsolatfelvételre.

Izsák László: a megválasztandó ideiglenes vezetőséget meg kell bízni, hogy ezeket kérdéseket tisztázza.

Zala Péterné: az egyesülési törvény szerint minden magyar állampolgárnak joga van egyesületet alapítani, ehhez 10 aláírás szükséges, később bárki csatlakozhat, ha most nem is írja alá. Javasolja, hogy Szolnok legyen az egyesület székhelye, hiszen az előkészítést is ők végezték.

Takáts Béla: ma csak az egyesület megalakítása és az ideiglenes vezetőség megválasztása legyen a cél. A többi kérdésben (tagdíjfizetés stb.) a következő közgyűlésnek kell döntenie.

Preysing Frigyes: nincs ugyan meggyőződve a nagy létszámú szervezet létrehozásának szükségességéről, de be kíván lépni. Kiegészítő javaslata az alapszabály tervezetéhez: utaljon arra, hogy a felhasználókat is segíteni kívánja az egyesület (pl. tanfolyamok szervezésével) és rögzítse, hogy az egyesület felvállalja a program népszerűsítését is.

Takáts Béla: a vezetőség minél szűkebb körű legyen, szükség van Ellenőrző Bizottságra is. Az alapszabály-tervezetben szereplő szakmai bizottságban már majd minden könyvtártípus képviseltetheti magát.

Izsák László: a megalakuló egyesület ideiglenes vezetősége a közgyűlés előtt keressen meg minden felhasználót, megjelölve az egyesület céljait, elküldve az egyesület dokumentumait és gyűjtse össze a véleményeket.

Kertész Márton: szükség van-e a szakmai bizottságokra az alapszabályban?

Izsák László: igen, az alapszabálynak láttatnia kell a célokat.

Bertalanné Kovács Piroska: az alapszabály szövege úgy módosuljon, hogy a "közgyűlés szakmai bizottságokat hozhat létre".

Izsák László: Preysing Frigyes korábbi hozzászólására: legyen kötelező a program népszerűsítése.

Herczigné Mlakár Erzsébet: a szakmai bizottságok létrehozása az alapszabályban úgy szerepeljen, hogy a "közgyűlés szakmai bizottságokat hoz létre".

Preysing Frigyes: kifogásolja, hogy az alapszabály tervezete szerint a vezetőség tagjai automatikusan tagjai a szakmai bizottságoknak.

Takáts Béla: ez a pont azért került be, hogy a vezetőség első kézből kapjon információt a szakmai bizottság tevékenységéről.

Izsák László: egyetért az alapszabály-tervezet e részével. A vezetőség legyen naprakész szakmai kérdésekben is.

Takáts Béla: ha a vezetőség legalább egy tagja részt vesz a szakmai bizottság munkájában, a vezetőségi ülésen tudja képviselni a bizottság álláspontját.

Preysing Frigyes: egy szakmai bizottság lesz vagy több? Ha több bizottság van, az alapszabály-tervezet szerint azoknak tagja mind az öt vezetőségi tag. Javasolja, hogy az alapszabály szövege úgy módosuljon, hogy a szakmai bizottságnak tagja a vezetőség legalább egy tagja.

A jelenlévők elfogadják az alapszabályt-tervezet szövegének módosítását: Az egyesület vezetősége a bizottság(ok)ba egy tagot delegál.

Füstös János: az alapszabály-tervezet szerint az egyesület egyik célja a "számítógépes programfejlesztők munkájának szervezése". Lehet-e ez valóban célja az egyesületnek? A fejlesztők munkájának szervezése helyett a fejlesztési munka szervezése szerepeljen.

A javaslatot a jelenlévők elfogadják.

Preysing Frigyes: az alapszabály-tervezetből hiányzik a gazdálkodás.

Bertalanné Kovács Piroska: ismerteti a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek a társadalmi szervezet gazdálkodására vonatkozó részét.

Izsák László: lezárja a vitát az alapszabály-tervezetről, azzal, hogy azt az elfogadott módosító javaslatok alapján át kell dolgozni.

A jelenlévők 20 igen szavazattal - egy tartózkodás mellett - elfogadják a TextLib Egyesület alapszabályát.

Izsák László: meg kell választani az egyesület ideiglenes vezetőségének öt és az Ellenőrző Bizottság három tagját. Ismerteti a szavazás menetét és javaslatokat kér a vezetőség tagjaira.

A javaslatok alapján nyílt szavazással a következő személyek kerülnek a szavazólapra:

Honfi Pál, Izsák László, Komlósi József, Bertalanné Kovács Piroska, Preysing Frigyes, Takáts Béla, Zala Péterné.

A jelenlévők nyílt szavazással megválasztják a szavazatszámláló bizottság három tagját:
Füstös János, Kertész Márton, Béniné Virág Mária.

Izsák László: ismerteti a titkos szavazás szabályait. Az a szavazat érvényes, amelyen a hét névből legalább kettőt kihúznak.

Titkos szavazás, a szavazatszámláló bizottság megszámolja a szavazatokat.

Izsák László: ismerteti a szavazás eredményét. 22 érvényes szavazat érkezett.

Honfi Pál
Izsák László
Komlósi József
Bertalanné Kovács Piroska
Preysing Frigyes
Takáts Béla
Zala Péterné
9 szavazat
16 szavazat
17 szavazat
20 szavazat
8 szavazat
17 szavazat
16 szavazat

A TextLib Egyesület ideiglenes vezetőségének tagjai lette tehát: Bertalanné Kovács Piroska, Izsák László, Komlósi József, Takáts Béla, Zala Péterné.

Következik az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása. Három jelöltre érkezik javaslat, amelynek alapján a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag a bizottság tagjává választják Preysing Frigyest, egy tartózkodással Honfi Pált és Füstös Jánost.

Izsák László: tisztázandó még az egyesület székhelye. Javasolja, hogy ez legyen Szolnok. Ezt a jelenlévők egyhangúlag elfogadják, majd bezárja az egyesület alakuló ülését, megköszönve mindenkinek a részvételt.

Az alakuló ülés után az ideiglenes vezetőség és az Ellenőrző Bizottság megtartotta első ülését. A vezetőség a TextLib Egyesület elnökévé a következő közgyűlésig Bertalanné Kovács Piroskát, az Ellenőrző Bizottság tagjai közül elnökké Preysing Frigyest választotta meg.

Budapest, 1999. február 17.

Izsák László
levezető elnök
Komlósi József
jegyzőkönyvvezető
Bertalanné Kovács Piroska
jegyzőkönyv hitelesítő
Voit Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:

  1. A TextLib Egyesület Alapszabálya
  2. Jelenléti ív
  3. Az alapító tagok névsora
  4. A vezetőségi tagok nyilatkozata
Vissza