Vissza

PÁLYÁZAT

a "Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése az információs társadalomban" c. dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár az 1. sz. mellékletben csatolt, e célra "Együttműködési szándéknyilatkozatot" adó könyvtárak megbízásából pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 1999-ben kiírt "Koncepció az országos..." c. pályázat 4. pontjára (a dokumentum-ellátás telematikai rendszerének kialakítása és működtetése, elektronikus dokumentum-ellátás, közös katalogizálás fejlesztése, működtetése).

A pályázatban megfogalmazott cél megvalósulása esetén annak előnyeit nem csak az "Együttműködési szándéknyilatkozatot" aláíró könyvtárak élveznék, hanem mindazok, akik a célzott integrált könyvtári rendszer fejlesztésében részt vesznek, azt intézményi munkájuk során részben, vagy egészében használják. Ezen intézmények száma egy 1998 decemberi felmérés szerint 76, mely számhoz hozzáadódik még a legnagyobb fővárosi közművelődési könyvtár, fiókkönyvtáraival egyetemben.

A rendszert használó közművelődési könyvtárak területi elosztását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

A pályázat célja egy olyan fejlesztés megvalósítása, melynek eredményeként az e rendszert használó és katalógusukat az Interneten is elérhetővé tevő könyvtárak (ezek száma jelenleg 10) lehetővé tehessék rekordjaik HunMark formátumban való letöltését. Ezek (és valamennyi HunMark formátumú rekord) pedig - szintén a tervezett fejlesztés eredményeként - az egyes munkaállomásokon közvetlenül lennének betölthetők, így biztosítva a közös katalogizálás lehetőségét.

Közös elképzelésünk része, hogy a honosítás munkájának meggyorsítása érdekében lehetővé tegyük egy háttéradatbázis működtetését, melyből a rekordok a fent leírt módon lennének átemelhetők az intézmények által épített elektronikus katalógusokba. Elsősorban a kisebb könyvtárak munkáját segítené pályázatunk azon része, mely lehetővé tenné, hogy egy könyvtáros munkacsoport elkészítse a program felhasználói számára a megfelelő dokumentációt, mely a mindennapi munka mellett a képzés, továbbképzés célját is szolgálhatná. Pályázatunk - részletezve - az alábbi fejlesztések megvalósítására terjed ki:

  • TCP/IP driver => célja a gyorsabb és biztosabb kommunikáció megteremtése a hálózatba kapcsolt gépek között. A fejlesztés lehetővé teszi az egymás gépébe való belépést. E rész megvalósulása nélkül - technikai okokból - az alább felsorolt fejlesztések nem valósíthatóak meg!

  • Interaktív HunMark export => az egyes munkaállomásokon lekeresett találati halmaz egy vagy több rekordjának exportálását teszi lehetővé, file-ba. Megvalósítása esetén lehetővé válik az Internet-eléréssel nem rendelkező könyvtárak számára HunMark formátumban átadni az általuk kért dokumentumok rekordjait a jelenlegi lehetőségeknél lényegesen gyorsabb formában.

  • Interaktív HunMark import => az egyes munkaállomásokon teszi lehetővé a HunMark rekordok betöltését. A betöltés során - a jelenlegi eljárással szemben - tárolás előtt lesz elvégezhető az authority control. A programrész használatba vétele lényegesen meggyorsítaná a feldolgozás, honosítás munkafolyamatait.

  • Adatbázis váltási lehetőség menet közben => szintén a feldolgozás, honosítás menetét gyorsítja meg. Az intézményekben lehetőség nyílna háttér-adatbázisok használatára (melyek kisebb, Internet-eléréssel nem rendelkező intézményekben a bibliográfiai tájékoztatás fontos eszközei is lehetnek), s ezekből az adatbázisokból a rekordok átemelésére az elektronikus katalógusba.
  • Rekord letöltési lehetőség => a programrész az Interneten keresztül tenné lehetővé bibliográfiai rekordok HunMark formátumú letöltését. Így a fejlesztésben részt vevő megyei könyvtárak (ld. 2. sz. melléklet) saját hálózatuk számára saját feltételrendszerrel tudnák biztosítani ezt a lehetőséget, ill. a fejlesztésben részt vevő könyvtárak közössége a tagok számára szintén saját megállapodás alapján biztosíthatná ezt a szolgáltatást. A rekord letöltése természetesen a más rendszert használó intézmények számára is lehetséges volna.
  • Részletes, HTML-formátumú dokumentációk elkészítése => az elmúlt időben bebizonyosodott, hogy a program fejlesztői nem lehetnek képesek a könyvtárosok számára is megérthető dokumentációk elkészítésére. Az elkészített írásos anyagok értelmezése olyan számítógépes ismereteket feltételez, melyekkel a kisebb intézményekben nem rendelkeznek, nem rendelkezhetnek. E pályázati pont pozitív elbírálása esetén létrejöhetne egy olyan könyvtáros team, mely a szükséges írásos anyagokat elkészítené és nyomtatott formában, valamint az Interneten publikálná.

A felsorolt fejlesztések (az utolsó pont kivételével) a pályázó könyvtárak körét felkészítené és jelenlegi állapotuknál alkalmasabbá tenné a MOKKA projektben való részvételre is.

Mivel úgy gondoljuk, hogy a könyvtári munka számítógépesítésének ki kell terjednie a városi könyvtárak körére is, s mivel ezek az intézmények ezt a munkát csak megyei módszertani központjaik támogatásával tudják elvégezni, bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.

Szolnok, 1999. március 26.

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató


GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK

cél ár (Ft) ÁFA (Ft)
TCP/IP driver
1.200.000,-
300.000,-
Interaktív HunMark export
800.000,-
200.000,-
Interaktív HunMark import
900.000,-
225.000,-
Adatbázis váltási lehetőség
600.000,-
150.000,-
Rekord letöltési lehetőség
600.000,-
150.000,-
Dokumentáció elkészítése
300.000,-
75.000,-
Összesen:
4.400.000,-
1.100.000

A pályázott összeg mindösszesen: 5.500.000,- Ft, melynek egészét felhalmozási kiadásokra kívánjuk felhasználni.

Szolnok, 1999. március 26.

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató
Vissza