Előző rész

1. fejezet
Keresés

A behasonlítást, a módosítandó vagy törlendő tételek kiválasztását a keresés segítségével végezhetjük el. A könyvek és a segédállományokba tartozó tételek bibliográfiai, valamint tartalmi adataik alapján, a példánytételek a konkrét könyvpéldány adatai alapján kereshetők vissza.

A tételek visszakeresését a TextLib program főmenüjében szereplő kereSés menüpont segítségével kezdeményezhetjük.

A keresés menüje

Az egyes menüpontok kiválasztására a menüpontnak megfelelő keresőűrlap jelenik meg a képernyőn. Az áLtalános és az Egyszerűsített menüpontok segítéségével a könyvtételek bibliográfiai és tartalmi adataik alapján kereshetők vissza. A Példány menüpont szolgál a konkrét könyvpéldányok megtalálására. A segédállományokban tárolt tételek kereshetők meg az seGédállományok és az Osztályozások menüpontokkal. A Rendszer adatok alapján és az Azonosító alapján menüpontokon keresztül a tárolt tételeket technikai adataik alapján kereshetjük vissza.

A keresőűrlap mezőibe kell beírni vagy a keresőelemek listájából beemelni a keresőadatokat, amelyeknél használhatóak a csonkolás vagy az intervallumos keresés jelei. Jelenleg nincs mód a mezőkben a logikai operátorok használatára. Több mező egyidejű kitöltése esetén a program a keresési feltételt logikai "és"-ként (konjunkcióként) értelmezi.

A keresőűrlapok megfelelő kitöltése után a keresés az űrlap kereSés menüpontjának kiválasztására indul.

Amennyiben a keresés sok találatot eredményezne, akkor a program figyelmeztetést küld.

Figyelmeztető üzenet túl sok találat esetén

A keresés alatt a munkaasztalon a megjelenik a Keresés állapota ablak.

Keresés állapota ablak

Az ablakban folyamatosan látható az átnézett és a megtalált tételek száma. Az Abbahagy gomb megnyomásával a keresés megszakítható.

A keresések eredményei találati halmazokba kerülnek. A találati halmazok között logikai műveletek végezhetők. A halmazokban szereplő tételek köre szűkíthető a tételek típusa alapján vagy kézi válogatással. A projekció parancs segítségével a találati halmazból újabb találati halmaz képezhető a rendszer tételei közötti hivatkozások alapján.

A találati halmaz tartalma megtekinthető táblázatos vagy ablakos formában, illetve megjeleníthető és kinyomtatható az aktuális nyomtatási formátumnak megfelelően.

Az ablakos formában előhívott tételeknél választható a Módosít parancs. E parancs kiválasztása esetén lehetőség nyílik az adatlapok tartalmának felülbírálására és az elvégzett változtatások tárolására.

Mezőleírás

1.1. általános keresés

Az általános keresés kiválasztására az általános keresés űrlap jelenik meg. Az űrlap jobb oldalán elhelyezkedő Mit kell keresni: kapcsolócsoport segítségével be kell állítani, hogy könyveket akarunk keresni. Ellenkező esetben a rendszer más dokumentumtípushoz tartozó tételeket is kikeres. Alapértelmezésként az űrlapon a TextLib által támogatott összes dokumentumtípus kapcsolója bekapcsolt állapotban van, ezért a Semmi menüpont segítségével célszerű ezeket kikapcsolni, majd a Könyv kapcsolót visszakapcsolni. Ezek elvégzése után az űrlapon csak a könyv visszakeresését támogató mezők lesznek aktívak.

általános keresőűrlap könyvek visszakeresésére beállítva

1.1.1. Teljes cím:

A könyvek címeinek - függetlenül attól, hogy ezeket milyen, cím jellegű adatot tartalmazó mezőben (főcím, alcím és egyéb címadat, megjegyzés, stb.) rögzítettük - kezdő névelős és kezdő névelő nélküli, valamint a rendezést vezérlő jelek alkalmazásával létrejött változatai alapján kereshetünk.

1.1.2. Cím, kivonat szava:

A cím jellegű adatok (főcím, alcím és egyéb címadat, sorozati cím stb.), valamint az Ismertetés/kivonat mezőben rögzített adatok bármely releváns szava alapján kereshetünk. A nem releváns szavak jegyzékét a Függelék tartalmazza. A keresőadat csonkolható balról is.

1.1.3. Szerzője:

A könyv szerzőjének (alkotó, testület, rendezvény) neve alapján kereshetjük a könyv tételeket. A keresőelemek listájában azokat a névalakokat látjuk amelyeket az adatlapon a Szerzők hivatkozó mezőben a tételekhez kapcsoltunk.

Ha az általunk keresett névalak nem található a listában, akkor a seGédállományok/Alkotó, Testület, illetve Rendezvény menüpontokon keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”szerzői”.

Lásd még: 1.4.2. Alkotó, 1.4.3. Testület, 1.4.4. Rendezvény

1.1.4. Közreműködője:

A könyv közreműködőjének (alkotó, testület, rendezvény) neve alapján kereshetjük a könyv tételeket. A keresőelemek listájában azokat a névalakokat látjuk amelyeket az adatlapon a Közreműködők almezős szerkezetben a tételhez kapcsoltunk.

Ha az általunk keresett névalak nem található a listában, akkor a seGédállományok/Alkotó, Testület, illetve Rendezvény menüpontokon keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”közreműködői”.

Lásd még: 1.1.5. ...Funkciója, 1.4.2. Alkotó, 1.4.3. Testület, 1.4.4. Rendezvény

1.1.5. ... Funkciója:

A közreműködés jellege alapján kereshetünk.

Lásd még: 1.1.4. Közreműködője

1.1.6. Sorozata:

A könyv tételeket a könyv sorozati címének kezdő névelős és kezdő névelő nélküli, valamint a rendezést vezérlő jelek alkalmazásával létrejött változatai alapján kereshetjük meg.

Ha a sorozat egyéb adatai (ISSN, a sorozat közreműködői stb.) alapján akarjuk a könyv tételeket megkeresni, akkor a seGédállományok/Sorozat menüponton keresztül kereshetjük le a sorozati segédállomány megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”sorozati adatai”.

Lásd még: 1.4.5. Sorozat

1.1.7. Kiadója:

A könyv kiadójának (testület, alkotó) neve alapján kereshetjük a könyv tételt. A keresőelemek listájában azokat a névalakokat látjuk amelyeket az adatlapon a Megjelenési adatok almezős szerkezet Kiadó vagy Kiadó: -- Nem főforrású -- hivatkozó mezőjében a tételekhez kapcsoltunk.

Ha az általunk keresett névalak nem található a listában, akkor a seGédállományok/Alkotó, Testület menüpontokon keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a kiadói.

Lásd még: 1.4.2. Alkotó, 1.4.3. Testület

1.1.8. Kiadás/keletkezés éve:

A megjelenés (copyright, nyomtatás) éve alapján kereshetjük a könyv tételeket. Az évszám megadásánál az adat forrását jelölő szögletes zárójeleket mellőzni kell.

Ha a szerzői jog évére is akarunk keresni, akkor külön keresésben a mezőbe a cop. szócskát kell beírni az évszám elé. A két, külön-külön elvégzett keresés eredményét a megfelelő halmazművelettel egyesíteni kell.

1.1.9. ... Helye:

A könyv megjelenési helye alapján kereshetjük a könyv tételeket. A keresőelemek listájában azokat a névalakokat látjuk amelyeket az adatlapon a Megjelenési adatok almezős szerkezet Helye vagy Helye: -- Nem főforrású -- hivatkozó mezőjében a tételekhez kapcsoltunk.

Ha az általunk keresett névalak nem található a listában, akkor a seGédállományok/Földrajz menüponton keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”megjelenési helyei”.

Lásd még: 1.4.6. Földrajz

1.1.10. tárgyIdő:

A tartalmi feldolgozáskor a Könyv kötet, valamint a Könyv közös adatok adatlapok és az ETO jelzetekben szereplő konkrét időadatok alapján kereshetjük a könyv tételeket. A keresőelem lehet évszám vagy időszak.

Adott időtartam kereséséhez a kereséshez az intervallum jelét (ALT/SHIFT/.) használhatjuk.

1.1.11. Nyelv:

A könyv, illetve segédleteinek nyelve alapján kereshetjük a könyv tételeket.

1.1.12. tárgySzó:

A könyv tartalmát kifejező tárgyszó alapján kereshetünk. Tárgyszóként a könyv tételekhez rendelt deszkriptor, valamint a könyv tárgyaként megadott személynév, testületi név, rendezvény név, földrajzi név és mű címe szerepelhet.

A keresőelemek listájában azon tételek keresőadatait látjuk, amelyeket az adatlapon a Deszkriptora hivatkozó mezőben, illetve az ETO almezős szerkezet Névalosztás hivatkozó mezőjében a könyv tételekhez kapcsoltunk.

Ha az általunk keresett keresőadat nem található a listában, akkor a seGédállományok/Alkotó, Testület, Rendezvény, Földrajz, Mű illetve az Osztályozások/tárGyszó menüpontokon keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a könyv tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”tárgyszavai”.

Lásd még: 1.4.1. Mű, 1.4.2. Alkotó, 1.4.3. Testület, 1.4.4. Rendezvény, 1.4.6. Földrajz, 1.5.2. Tárgyszó

1.1.13. Osztályozás:

A tartalmi feldolgozás során a könyv tételhez rendelt ETO jelzet elemeinek (főtáblázati elem, földrajzi, formai, etnikai, nyelvi stb. alosztás) megnevezése - ezek hiányában kódjai - alapján kereshetjük a tételeket.

Ha az általunk keresett osztályozó jelzetelem nem megfelelő, akkor lehetőségünk van az Osztályozások/ETO menüponton keresztül lekeresni a megfelelő jelzetelemeket, majd egy erre a célra készített projekcióval bővíteni vagy szűkíteni a keresést a fölé- illetve alárendelt jelzetelemekkel jellemzett könyv tételekre.

Lásd még: 1.1.16. ETO, 1.5.1. ETO

1.1.14. ISBN:

A könyveken szereplő nemzetközi szabványos könyvszámok (ISBN) és azok helyesbített változatai alapján kereshetünk. A számot az ISBN szöveg nélkül, a számon belüli csoportok között a kötőjelek "-" alkalmazásával kell megadni.

1.1.15 ISSN:

Azokat a könyv tételeket kereshetjük vissza, amelyeknek a Megjegyzés mezőjében ISSN számot adtunk meg. A számot a kereséshez a megkülönböztető ISSN jelölés nélkül kell megadni.

1.1.16. ETO:

Az ETO jelzet alapján kereshetők a könyv tételek.

A keresendő jelzet megadása során célszerű a keresőelemek listájából átemelni a keresőadatot. E módszerrel elkerülhető a bonyolult ETO jelzet közvetlen beírása esetén előforduló hibás adatmegadás.

Lásd még: 1.1.13. Osztályozás

1.1.17. Inf[ormáció]hordozó:

A nem hagyományos fizikai hordozójú (pl. hangos) könyvek tételeinek visszakeresését lehet elvégezni a hordozó megnevezése alapján.

1.1.18. OSZK azon[osító]:

Az Országos Széchényi Könyvtár által adott kötelespéldány azonosító alapján kereshetjük a könyv tételeket.

1.1.19. UK azon[osító]:

A könyv tételeket a Könyvtárellátó "új könyvek" c. kiadványában az adott könyvhöz rendelt azonosító szám alapján kereshetjük vissza.

1.1.20. Tankönyv azon[osító]:

A tankönyvek és felsőoktatási jegyzetek tételeit a kiadó által adott raktári szám alapján kereshetjük vissza ebben a mezőben.

1.1.21. Megjegyzés:

A Könyv kötet, valamint a Könyv közös adatok adatlapok Megjegyzés mezőjében rögzített és a 2-es kulcskiemelés vezérlő jelek közé zárt adatok alapján kereshetők vissza a tételek.

1.1.22. Rendszer megjegyzés:

A könyv tételek az adatlapok Rendszer megjegyzés mezőjében rögzített információk alapján kereshetők vissza.

1.2. Egyszerűsített keresés

Az "egyszerűsített keresés" a valóságban csak a használat szempontjából egyszerűsített, a rendszer valójában bonyolult, előre megfogalmazott kereső eljárásokat végez. A keresőűrlap mezői, a keresési lehetőségek az általános keresés űrlapéval azonosak.

A szerző, a közreműködő, a kiadó, a megjelenési hely, valamint a tárgyszó alapján végzett kereséseknél a rendszer a megadott keresőelemek körét kiterjeszti azok névváltozataira valamint egységesített névalakjaira is.

Lásd még: 1.1. általános keresés

1.3. Példány

A Példány keresés űrlap alján elhelyezkedő Mit kell keresni: kapcsolócsoport segítségével be kell állítani, hogy könyvpéldányokat akarunk keresni. Ellenkező esetben a rendszer más dokumentumtípushoz tartozó példánytételeket is kikeres. Alapértelmezésként az űrlapon a TextLib által támogatott összes dokumentumtípus kapcsolója bekapcsolt állapotban van, ezért a sEmmi menüpont segítségével célszerű ezeket kikapcsolni, majd a Könyv kapcsolót visszakapcsolni.

Példány keresőűrlapja

Amennyiben a könyv példány tétel keresését a vonalkódja alapján akarjuk elvégezni és soros portra csatlakozó vagy programozható vonalkódolvasónk van, nem szükséges a keresőűrlapon az Azonosító mezőre állnunk. A program automatikusan az Azonosító mezőbe írja a vonalkódolvasón keresztül kapott információt.

1.4. Keresés a segédállományokban tárolt tételekre

A TextLib rendszer segédállományaiban tárolt tételeket sajátos keresési szempontjaiknak megfelelően külön-külön keresőűrlapon kereshetjük vissza.

A segédállományok keresőűrlapjaihoz vezető almenü

1.4.1. Mű

A segédállományban tárolt tételek visszakeresésére szolgáló keresőűrlap mezői funkciójukban megfelelnek az általános keresés űrlap azonos megnevezésű mezőinek.

A Műfaj és Kel[etkezési] idő mezők a megnevezésüknek megfelelő adatok alapján biztosítják a tételek visszakeresését.

A mű tételek keresőűrlapja

Lásd még: 1.1. általános keresés

1.4.2. Alkotó

A alkotó tételeket a személyek egységesített neve vagy névváltozataik, foglalkozásuk és a hozzájuk fűzött rendszer megjegyzések alapján kereshetjük vissza az Alkotó keresőűrlapon.

Az alkotó tételek keresőűrlapja

1.4.3. Testület

A testület tételeket az állandó testületek egységesített neve vagy névváltozataik és a hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetjük vissza a Testület keresőűrlapon.

A testület tételek keresőűrlapja

1.4.4. Rendezvény

A rendezvény tételeket az ideiglenes testületek egységesített neve vagy névváltozataik és a hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetjük vissza a Rendezvény keresőűrlapon.

A rendezvény tételek keresőűrlapja

1.4.5. Sorozat

A sorozat tételeket a Sorozat keresőűrlapon kereshetjük vissza.

A sorozat tételek keresőűrlapja

 • 1.4.5.1. Teljes cím:
 • A könyvsorozatok címeinek kezdő névelős és kezdő névelő nélküli, valamint a rendezést vezérlő jelek alkalmazásával létrejött változatai alapján kereshetünk ebben a mezőben.

  Lásd még: 1.1.1. Teljes cím

 • 1.4.5.2. Cím szava:
  A címtípusú mezőkben rögzített adatok bármely releváns szava alapján kereshetünk. A keresés automatikusan leszűkül a sorozati tételekre. A nem releváns szavak jegyzékét a Függelék tartalmazza. A keresőadat csonkolható balról is.
  Lásd még: 1.1.2. Cím, kivonat szava

 • 1.4.5.3. Közreműködő:
 • A sorozat közreműködőjének - közreadója, szerkesztője - neve alapján kereshetjük a sorozat tételeket. A keresőelemek listájában azokat az alkotó, testület, illetve rendezvény tételekben szereplő névalakokat látjuk amelyeket az adatlapon a Közreműködők almezős szerkezetben a sorozat tételhez kapcsoltunk.

  Ha az általunk keresett névalak nem található a listában, akkor a seGédállományok/Alkotó, Testület, illetve Rendezvény menüpontokon keresztül kereshetjük le a segédállományok megfelelő tételeit, majd egy erre a célra készített projekcióval kereshetjük le azokat a sorozat tételeket, amelyeknek a kikeresett segédtételek a ”közreműködői”.

  Lásd még: 1.1.4. Közreműködője, 1.4.2. Alkotó, 1.4.3. Testület, 1.4.4. Rendezvény

 • 1.4.5.4. ISSN:
 • Az ISSN szám alapján kereshetjük a sorozat tételt. A számot a megkülönböztető ISSN jelölés nélkül kell megadni.
 • 1.4.5.5. ISBN:
 • A sorozat tételt - gyűjteményes kiadás esetén - az ISBN száma alapján kereshetjük vissza. A számot a megkülönböztető ISBN jelölés nélkül kell megadni.

  Lásd még: 1.1.14. ISBN

 • 1.4.5.6. Megjegyzés:
 • A sorozat tételek a hozzájuk fűzött bibliográfiai jellegű megjegyzések alapján kereshetők vissza.
 • 1.4.5.7. Rendszer m[eg]j[egyzés]:
 • A sorozat tételek a hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetők vissza.

  1.4.6. Földrajz

  A földrajz tételeket a földrajzi hely egységesített neve vagy névváltozatai és a hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetjük vissza a Földrajz keresőűrlapon.

  A földrajz tételek keresőűrlapja

  1.5. Osztályozások

  A tartalmi feltáró eszközök keresőűrlapjaihoz vezető almenü

  A TextLib-ben használható különböző osztályozó rendszerek közül csak a könyvek feldolgozásával összefüggő ETO tételek keresését ismertetjük.

  1.5.1. ETO

  Az ETO tételeket az ETO elemek kódja vagy kódértéke, azaz megnevezése és a hozzájuk fűzött rendszer megjegyzés alapján kereshetjük vissza az ETO keresőűrlapon.

  Az ETO tételek keresőűrlapja

 • 1.5.1.1. Kód:
 • keresés:- Az ETO tételeket a főtáblázati számok és a nyelvi, formai, földrajzi, etnikai, valamint kronológiai alosztások kódja alapján kereshetjük.
  A nyelvi, formai, földrajzi, etnikai és kronológiai alosztásokat a megkülönböztető jelükkel együtt kell megadni.
 • 1.5.1.2. Megnevezés:
 • ETO megnevezés. A mezőben az ETO kódokhoz rendelt megnevezések, valamint az ETO tételek Megjegyzés mezőjében rögzített, kiemelt adatok alapján kereshetünk.
 • 1.5.1.3. Rendszer megjegyzés:
 • Az ETO tételekhez fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetünk.

  1.5.2. tárGyszó

  A tezaurusz tételek a tezauruszcikkek vezérdeszkriptora, illetve nemdeszkriptora - azaz a tárgyszavak megnevezése - és a hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetők vissza.

  A tezaurusz tételek keresőűrlapja

  1.6. Rendszer adatok alapján

  A TextLib-ben tárolt tételek a rendszer által automatikusan hozzájuk rendelt technikai adataik, valamint a tételekhez fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetők vissza.

  A rendszeradatok keresőűrlapja

  1.6.1. bevitel Ideje:

  A tételek a rendszerben történt rögzítés időpontja alapján kereshetők vissza.

  1.6.2. Bevivő:

  A tételek a tételt rögzítő munkatárs neve alapján kereshetők vissza.

  1.6.3. Utolsó módosítás:

  A tételek az utolsó módosítás időpontja alapján kereshetők vissza.

  1.6.4. Módosító:

  A tételek a tételt módosító munkatársak neve alapján kereshetők vissza.

  1.6.5. Külső azonosító:

  Az importból származó tételek az előállító intézmény saját tételazonosítója alapján kereshetők.

  1.6.6. Megjegyzés:

  A tételek a rendszer, illetve a felhasználó által hozzájuk fűzött rendszermegjegyzések alapján kereshetők vissza.

  1.7. Azonosítók alapján

  A tárolt tételek visszakereshetők a rendszer belső tételazonosítója, a példány vonalkódja, valamint az importból származó tételek az előállító intézmény saját tételazonosítója - külső azonosító - alapján.

  Az azonosítók alapján történő keresés űrlapja

  Az űrlapon a keresés a szokásostól eltérő módon történik.

  A keresés végrehajtása után az ablak nem csukódik be, így újabb keresés indítható. A keresések végrehajtása után a program az űrlap alsó részén az eredményességet a

  üzenetek egyikével jelzi.

  A keresések eredménye egy találati halmazba kerül, amely a keresőűrlap ablakának bezárása után tekinthető meg.

  1.7.1. rekord Azonosító:

  A tétel azonosítójának begépelése után a keresés az ENTER billentyű leütésére indul. A mezőben nem használható a kereső elemek listája.

  1.7.2. Külső azonosító:

  A külső azonosító begépelése után a keresés az ENTER billentyű leütésére indul. Ha a külső azonosítót a kereső elemek listájából választjuk a keresés automatikusan végrehajtódik.

  1.7.3. példány Vonalkód:

  A vonalkódja alapján kereshető a könyv példány tétele. Ha soros portra csatlakozó vagy programozható vonalkódolvasónk van, nem szükséges a példány Vonalkód mezőre állnunk. A program automatikusan ebbe a mezőbe írja a vonalkódolvasón keresztül kapott információt. Ha a vonalkódot a billentyűzetről adjuk meg, a keresés az ENTER billentyű leütésére indul. A fenti típusú vonalkódolvasó használata esetén a keresés automatikusan végrehajtódik a vonalkód beolvasása után.

  Következő

  Tartalomjegyzék