Előző rész

2. fejezet
Formai feldolgozás

A TextLib rendszerben a könyvek bibliográfiai adatainak rögzítése az MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek c. szabvány előírásai, valamint az alábbiakban ismertetéésre kerülő adatrögzítési szabályok figyelembevételével történhet.

Az egykötetes könyvek monografikus szintű, a többkötetes könyvek összefoglaló szintű, valamint a kötetben megjelenő részlet - tanulmány - analitikus szintű leírására szolgáló beviteli adatlapok a főmenü Bevitel menüpontján keresztül érhetők el.

A Könyvre vonatkozó almenüpontok

Az adatok módosításához a kereSés menüpontot kell választani. A lekeresett könyv tétel adatai a módosító adatlapon megtekinthetők, illetve módosíthatók.

A könyv háromszintű adatlapja egymással szoros összefüggésben van:

A feldolgozó munka során akármelyik feldolgozási szintet választjuk, mindenképpen ki kell töltenünk a Könyv kötet adatlapot. Többkötetes könyvek kötete esetében a Könyv kötet adatlapról kiindulva a Könyv közös adatok adatlapja is kitöltésre kerül. Analitikus feldolgozás esetén a Könyv kötet adatlapról kiindulva ki kell tölteni a Tanulmány adatlapját is, hiszen akár egy egykötetes, akár egy többkötetes könyv részletét írjuk le, az mindenképpen egy ”kötet” része. A Könyv kötet adatlapról a Könyv példány adatlapja szintén elérhető, az erre vonatkozó információk részletes kifejtése az 5. fejezetben olvasható.

Az adatbevitelt bármely - az adott feldolgozási szintnek megfelelő - adatlapon kezdeményezhetjük, a rendszer megfelelő védelmet biztosít az ”eltévedés” ellen.

A kézikönyv az adatelemeket és rögzítési szabályaikat a Könyv kötet adatlapról indított feldolgozó munka sorrendjének megfelelően ismerteti.

Mezőleírás
2. Könyv kötet:

2.1. Közös adatai:

MSZ 3424/1-78:5.2.

2.1.1. Megjelenés éve:

 • Szöveges, ismétlődő, feltételesen kötelező mező.

 • Ha minden kötet adata rendelkezésre áll, kötelező kitölteni.
 • A többkötetes könyv megjelenési éve(i)nek, ez(ek) hiányában a copy right, illetve a nyomtatás éve(i)nek rögzítésére szolgál.
 • MSZ 3424/1-78:4.3.4.
 • Ha a többkötetes könyv minden kötete
 • MSZ 3424/1-78:5.1.4.
  Lásd még: 2.13. Megjelenés éve

  2.1.2. Kötetek/fiz[ikai] egys[égek] száma:

 • Szöveges, feltételesen kötelező mező.

 • Ha a kötetek száma végleges, kötelező megadni.
 • A többkötetes könyv köteteinek számát tartalmazza.
 • A kötetek számát arab számmal rögzítjük. A „db.” rövidítést nem írjuk be.
 • MSZ 3424/1-78:5.1.4.

  2.1.3. Sorozati adat:

 • Almezős szerkezet.
 • A többkötetes könyv közös sorozati adatait rögzíthetjük. Csak abban az esetben rendelünk a közös tételhez sorozati adatot, ha az egyes köteteteknek nincs önálló sorozati számuk és minden kötet ugyanabban a sorozatban jelent meg.
 • Rögzítési szabályai megegyeznek a kötet sorozati adatára vonatkozó szabályokkal.
 • MSZ 3424/1-78:5.3.5.
  Lásd: 2.24. Sorozati adat

  2.1.4. ISBN:

 • Szöveges, ismétlődő mező.
 • A többkötetes könyv közös ISBN számának megadására szolgál.
 • Rögzítési szabályai megegyeznek a kötet ISBN adatára vonatkozó szabályokkal.
 • MSZ 3424/1-78:5.3.7.
  Lásd : 2.27. ISBN

  2.1.5. áR+terj[esztési] felt[ételek]:

 • Szöveges mező.
 • A többkötetes könyv közös ára adható meg.

 • Amennyiben a kötetek önálló árral rendelkeznek, azokat az egyes köteteknél kell leírni.
  MSZ 3424/1-78:5.2.7.
  Lásd: 2.29. áR+ terj[esztési] felt[ételek]

  2.1.6. Kötetei:

 • Hivatkozó, ismétlődő mező.
 • Amennyiben a könyv kötet tétel rögzítéséből kiindulva jutottunk el a közös adatok adatlapjához, a mezőfelirat inaktív, további kötetadatok értelemszerűen nem vihetők be.
 • Ha a tétel rögzítését a közös adatok bevitelével kezdtük, a mezőfelirat aktív.

 • A könyv kötet tételekre hivatkozhatunk.
 • A hivatkozásokat a kötetjelzések növekvő sorrendjében kell létrehozni.
 • MSZ 3424/1-78:5.

  2.2. Kötetjelzés:

 • Szöveges, feltételesen kötelező mező.

 • Többkötetes könyv köteténél kitöltendő, egykötetes könyvek adatainak rögzítésekor üresen marad.
 • A kötetjelzést úgy kell megadni, ahogyan a dokumentumon szerepel. A római számokat arab számokkal kell helyettesíteni. A sorszámozást jelölő adat után pontot kell tenni. A kötet megnevezést szabványosan rövidíteni kell (magyar nyelvű leírásban a „köt.”, angol esetében - „vol.”, német esetében - „Bd.”, stb.).
 • MSZ 3424/1-78:5.1.4.5.4.4.
  Abban az esetben, ha a dokumentumon nincs kötetjelzés, szögletes zárójelek közé zárva arab számmal és zárójeleken belüli - a sorszámot jelölő - ponttal kell megadnunk.

  Könyv kötet adatlap

  2.3. Főcím>

 • Szöveges, feltételesen kötelező mező.
 • Az önálló könyv főcímét, a többkötetes könyv kötetének címét és a közös főcímmel rendelkező gyűjtemény közös címét rögzítjük ide, ha egyik esetben sincs párhuzamos cím.
 • MSZ 3424/1-78:4.1..2.
  Ha a könyv párhuzamos cím(ek)kel rendelkezik, akkor minden egyes címadatot a Párhuzamos címadatok almezős szerkezetben kell leírni. A Főcím mező üresen marad.
  MSZ 3424/1-78: 4.1.3.
  Ha a közös főcímmel rendelkező gyűjtemény címoldala a közös főcímet és a gyűjteményt alkotó művek címeit is felsorolja, ez utóbbiak a Megjegyzés mezőben közölhetők.
  MSZ 3424/1-78:4.1.2.7.
  címoldalon:
  adatlapon:
  Albert Camus regényei
  Albert Camus regényei
  Közöny
  Pestis
  Bukás
  Ha a könyv közös főcím nélküli gyűjtemény, akkor az egyes művek címeit a Címadatok almezős szerkezetbe rögzítjük. A Főcím mező üresen marad.
  MSZ 3424/1-78:4.1.2.6.
 • A vagylagos címet a vagylagosságra utaló szó után az 1. kijelöléses kulcskiemelés nyitó és záró jel speciális karaktereivel kell jelölni.
 • MSZ 3424/1-78:4.1..2.8.
  Az adat után nem rögzítünk „.”-ot, kivéve a „...”-ot és ha a főcím sorszámmal vagy rövidítéssel végződik. Rögzítésre kerülnek a főcím végén az egyéb írásjelek („!”, „?”). A cím részeként szereplő idézőjeleket és zárójeleket tükrözzük. A cím azon szavait, amelyek együttesen alkotnak önálló fogalmat a kemény szóköz speciális karakterrel kötjük össze.

  A cím azon szavait, amelyekben szóelválasztást jelölő karakterek vannak, a keresés számára a szóvá kényszerítés nyitó és záró jelei közé kell tenni.

  Hasonló módon kell rögzíteni a címet, ha olyan szóval kezdődik, amelyet a program névelőként értelmez, de a szó nem névelő. Rögzíteni kell a vezérlőjeleket akkor is, ha a rendszer által nem relevánsként kezelt szavakat kereshetővé kívánunk tenni (a Nem releváns szavak jegyzékét lásd a Függelékben).
  Túlságosan hosszú cím - az első 50 betűig címlaphíven tükrözendő rész után - a szabvány előírásai szerint rövidítendő.

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  MSZ 3424/1-78:4.1.2.2.
  Lásd még: 2.8. Párh[uzamos] címadatok, 2.9. Címadatok, 2.26. Megjegyzés

  2.4. Hordozó:

 • Választó, feltételesen kötelező mező.
 • A nem papíralapú hordozón tárolt könyvek esetén kell kitölteni.
 • Lehetséges értékei:
 • A nem hagyományos hordozó speciális adatait a Információhordozó, Márkanév, Lejátszási idő és Egyéb fizikai részletek mezőkben részletezzük.
 • Lásd a 2.15. Inf[ormáció]hordozó

  2.5. Alcím, egyéb címadat:

  MSZ 3424/1-78:4.1.3.3-4.
  Párhuzamos címekkel rendelkező könyv esetén, ha az alcímek és egyéb címadatok több nyelven is szerepelnek, az egyes nyelvekhez tartozó alcímet és egyéb címadatokat a Párhuzamos címadatok almezős szerkezetben lehet közölni.
  MSZ 3424/1-78:4.1.3.
  Közös főcím nélküli gyűjtemény esetén a Címadatok almezős szerkezetbe rögzítjük az egyes művek címeihez tartozó alcímeket és egyéb címadatokat.
  MSZ 3424/1-78:4.1.2.6.
  Ha a közös főcímmel rendelkező gyűjtemény címoldala a közös alcímet és egyéb címadatokat valamint a gyűjteményt alkotó művek alcímeit és egyéb címadatait is felsorolja, ez utóbbiak a Megjegyzés mezőbe rögzíthetők.
  MSZ 3424/1-78:4.1.2.7.4.1.3.3.

  Javasoljuk - a Magyar Nemzeti Bibliográfia gyakorlatának megfelelően - minden alcím és egyéb címadat közlésénél a kis kezdőbetű alkalmazását, kivéve, ha ez ellentétes a nyelvtani szabályokkal és/vagy a szerző szándékával. Az egész alcímet/egyéb címadatot közrefogó zárójeleket elhagyjuk, szögletes zárójelbe tesszük a nem címlapról vett alcímet/egyéb címadatokat. Egyébként a rögzítés szabályai megegyeznek a Főcímre vonatkozó szabályokkal.

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  Lásd még: 2.3. Főcím, 2.8. Párh[uzamos] címadatok, 2.9. Címadatok, 2.26. Megjegyzés

  2.6. Kreált cím:

  Lásd még: 2.3. Főcím

  2.7. Szerz[őségi] közlés:

  Lásd még: 2.8. Párh[uzamos] címadatok, 2.9. Címadatok, 2.26. Megjegyzés

  2.8. Párh[uzamos] címadatok>

  Párhuzamos címadatok - részlet a könyv közös adatlapról

  MSZ 3424/1-78:4.1.3.4.1.4.6.

  Párhuzamos adatok az almezős szerkezet adatlapjain

  2.8.1. Cím:

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  Lásd még: 2.3. Főcím

  2.8.2. Alcím, egyéb címadat:

  MSZ 3424/1-78:4.1.3.3.
  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  Lásd még: 2.5. Alcím, egyéb címadat

  2.8.3. Szerzőségi közlés:

  Lásd még: 2.7. Szerzőségi közlés

  2.9. Címadatok>

  Címadatok - részlet a Könyv kötet adatlapról

  Címadatok az almezős szerkezet adatlapjain

  2.9.1. Cím:

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  Lásd még: 2.3. Főcím

  2.9.2. Alcím, egyéb címadat:

  Lásd még: 2.5. Alcím, egyéb címadat

  2.9.3. Eredeti cím:

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  Lásd még: 2.3. Főcím

  2.9.4. Egys[égesített] cím:

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.
  MSZ 3440/4-81
  Lásd még: 2.3. Főcím

  2.9.5. Párh[uzamos] címadatok:

  Lásd még: 2.8. Párh[uzamos] címadatok

  2.9.6. Szerz[őségi] közlés:

  Lásd még: 2.7. Szerzőségi közlés, 2.10. Kiadás jelzés

  2.9.7. Részlet nyelve:

  Lásd még: 2.37. Segédlet nyelve

  2.10. Kiadásjelzés:

  Lásd még: 2.9.6. Szerzőségi közlés

  2.11. kiadás Szerz[őségi] közl[ése]:

  Lásd még: 2.7. Szerzőségi közlés

  2.12. Megjelenési adatok:

  A megjelenési adatok almezős szerkezet adatlapja

  2.12.1. Helye:

  Szöveges mezőben:
  Helye mezőben hivatkozás:
  Nagyszombaton : Perger J.
  Trnava

  Lásd még: 2.12.5. Szöveges, 4.4. Földrajz

  2.12.2. Kiadó:

  Ha a címoldalon vagy más előzéken, illetve a kolofonon a "szerző" vagy "magánkiadás", illetve ezek változatai szerepelnek, akkor a szerző egységesített nevét tartalmazó alkotó tételre kell hivatkozni.

  Szöveges mezőben: Kiadó mezőben hivatkozás:
  Veszprém : önkormányzat
  Veszprém (város). önkormányzat
  Szeged : Szerző
  Moldova György
  Lásd még: 2.12.5. Szöveges, 4.1. Alkotó, 4.2. Testület

  2.12.3. Helye: -- Nem főforrású --

 • Hivatkozó, ismétlődő mező.
 • Itt akkor kell földrajz tételre hivatkozni, ha a könyv megjelenési helye nem szerepel a címoldalon vagy más előzéken, illetve a kolofonon, de más forrásból megállapítható.
 • Ha több megjelenési helyre hivatkozunk, az aktuális megjelenítési formátum határozza meg, hogy a megadottakból hány jelenjen meg. Amennyiben az adatelhagyást szabályozni akarjuk, a megjelenési helyeket a megjelenítendő alakban a Szöveges mezőben ismételten meg kell határozni.

 • A megjelenési hely egységesített nevére kell hivatkozni.
  MSZ 3424/1-78:4.3.2.9.

  Lásd még: 2.12.1. Helye 2.12.5. Szöveges, 4.4. Földrajz

  2.12.4. Kiadó: -- Nem főforrású --

  Lásd még: 2.12.2. Kiadó, 2.12.5. Szöveges, 4.1. Alkotó, 4.2. Testület

  2.12.5. Szöveges:

  Pesten : Szerző
  Paris ; New York etc : [McGraw Hill Inc.]

  Lásd még: 2.12.1. Helye, 2.12.2. Kiadó

  2.12.6. Rendszer m[eg]j[egyzés]:

  2.13. Megjelenés éve:

  Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

  MSZ 3424/1-78:4.3.4.

  Folytatás