Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT


Jász-Nagykun-Szolnok megye Közgyűlésének
többször módosított
7/1999. (III.1.) KR. számú rendelete
a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár
könyvtárhasználati és
szolgáltatási szabályzatáról
[Egységes szöveg]

Módosítások:

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető

2. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok
2.1. A beiratkozás, regisztrálás
2.2. A beiratkozáshoz használt dokumentumok
2.2.1 Beiratkozási, regisztrálási adatok
2.2.2 Törzslap, olvasói nyilatkozat
2.2.3. Olvasójegy
2.2.4. Jótállói nyilatkozat
2.2.5. Az internet használatának engedélyezése
2.3. A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése
2.4. A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése
2.5. Reklamációk intézése

3. A könyvtár szolgáltatásai
3.1. Térítésmentes szolgáltatások
3.1.1. A könyvtári dokumentumok helyben használata
3.1.2. A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
3.1.2.1. A kölcsönzés szabályai
3.1.2.2. Eljárás késedelem esetén
3.1.3. Könyvtári dokumentumok előjegyzése
3.1.4. Könyvtárközi kölcsönzés
3.1.4.1. - az intézménybe beiratkozottak részére
3.1.4.2. - más könyvtárak részére
3.1.5. Tájékoztatás {ld. még a 3.2.2. fejezetet is!}
3.1.6. A könyvtár technikai eszközeinek használata
3.2. Térítéshez kötött szolgáltatások
3.2.1. Másolatszolgáltatás
3.2.2. Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás
3.2.3. Témafigyelés

4. Egyéb szabályok

5. Térítési díjak
5.1. Beiratkozási díj
5.2. Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása
5.3. Késedelem esetén fizetendő díjak
5.4. Másolási díjak
5.5. Bibliográfiák, témafigyelések díja
5.6 Spirálozás
5.7. Számítógépes hálózati szolgáltatás igénybevétele beirakozás nélkül

 

1. BEVEZETŐ

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a „Szervezeti és működési szabályzatban” leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon.

 

Külföldi, ill. hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel élők számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon értük.

Azon kedvezmények – melyek ügyféli minőségben a magyar állampolgárok számára biztosítottak – megilletik a megyében letelepedő uniós állampolgárokat is.

A szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok, Kossuth tér 2.)

hétfő zárva
kedd-péntek 10.00-18.00
szombat 8.00-13.00
vasárnap zárva

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtára Szolnok, Kossuth L. u. 2.

  délelőtt délután
hétfő-csütörtök 8.30-12.00 14.00-15.30
péntek 8.30-13.30 zárva
szombat-vasárnap zárva zárva

 

A könyvtár csoportos látogatókat - előzetes egyeztetés alapján - hétfői napokon is fogad.

 

A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a felhasználó adatait regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek az intézmény közhírelt rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb.) csoportos látogatói, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai.

 

2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

 

2.1. A BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁLÁS

 

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

 

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható:

 

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében:

 

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak az 5.1. fejezet szerinti díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe.

 

A regisztráció ingyenes. A regisztrált olvasó a kölcsönzésen és a könyvtár technikai eszközeinek használatán kívül (amit a 3.1.6. fejezet szabályoz) minden könyvtári szolgáltatást igénybe vehet.

A könyvtár önkéntes adományokat elfogad.

 

2.2. A BEIRATKOZÁSHOZ HASZNÁLT DOKUMENTUMOK

 

2.2.1 BEIRATKOZÁSI, REGISZTRÁLÁSI ADATOK

 

A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti. A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a 2.1. pontban leírtakkal. Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkód adatával egészülnek ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel.

A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni, adatait törölni kell.

 

2.2.2 TÖRZSLAP, OLVASÓI NYILATKOZAT

 

Az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a 2.1. pontban felsorolt adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

 

2.2.3. OLVASÓJEGY

 

Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Itt kell igazolni a beiratkozási díj befizetését is. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.) és darabszámát.

Az elveszett olvasójegyet a könyvtár az 5.2. fejezet 1. pontja szerinti díj befizetése ellenében pótolja. Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli addig az időpontig, míg az elvesztés tényét írásban nem jelzi a Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztálynak.

Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

 

2.2.4. JÓTÁLLÓI NYILATKOZAT

 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2.1. pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét.

 

2.2.5. AZ INTERNET HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

 

A könyvtárban az internet szolgáltatását csak a regisztrált olvasók vehetik igénybe.

18 éven aluli olvasóinknak az Internet használatát (a csoportos foglalkozások kivételével) csak akkor tesszük lehetővé, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) engedélyezte.

A 16 éven aluliak Internet használata csak a gyermekkönyvtári részben vehető igénybe.

 

2.3. A BEIRATKOZOTT KÖNYVTÁRHASZNÁLÓRÓL RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSE

 

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.

Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat - kérésére - ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni.

 

2.4. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

 

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

 

2.5. REKLAMÁCIÓK INTÉZÉSE

 

A látogatók - amennyiben a könyvtár, ill. az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik -, panaszukkal a részlegvezetőkhöz fordulhatnak. Amennyiben problémájuk így nem nyer megoldást, jogorvoslatért az intézmény vezetéséhez fordulhatnak.

 

3. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárban az olvasók és látogatók a 3.1. és 3.2. pontokban tárgyalt szolgáltatásokat vehetik igénybe.

 

3.1. TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK

 

3.1.1. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HELYBEN HASZNÁLATA

 

A könyvtár valamennyi szolgáltatóhelyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák.

A könyvtárhasználók - a helyismereti részleg kivételével - minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmüket arra, hogy azokat - használat után - hagyják munkaasztalukon.

A raktárban tárolt dokumentumok használatához az olvasónak - a könyvtáros segítő közreműködésével - kérőlapot kell kitöltenie. Ezen fel kell tüntetni a dokumentum és az olvasó azonosításához szükséges adatokat és a kérőlapot alá kell írnia mind az olvasónak, mind a szolgálatot teljesítő könyvtárosnak.

A könyv kiadásának regisztrálása után kerülhet csak felhasználóhoz dokumentum a helyismereti részlegből, a kézikönyvtári állományokból és a könyvtár különgyűjteményeiből. Ezeket az állományegységeket a könyvtáros adja át a felhasználónak és ő is veszi vissza tőlük.

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől egy évre eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.

 

3.1.2. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

 

3.1.2.1. A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

 

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő:

  kölcsönzési idő hosszabbítás
könyv kölcsönzői állomány

30 nap

igen {2X}

nem kölcsönözhető, tájékoztatói ill. olvasótermi álomány szombat 17.00
-kedd 10.00

nem

helyismereti {többpéldányos}

1 hét

nem

audiovizuális [AV]
 dokumentumok
hanglemez 1 hét nem
hangkazetta 1 hét nem
CD lemez 1 hét nem
videokazetta 1 hét nem
DVD-film 1 hét nem
Közigazgatási szakkönyvtár    
  könyv 2 hét igen
  kézikönyv egyedi elbírálás
alapján
nem

 

Az olvasónál egyszerre 10 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között pedig max. 4 db lehet AV dokumentum.

A helyismereti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb helyismereti dokumentum nem adható ki.

Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a részlegvezető, az olvasóterem felügyelőjének ellenjegyzése után kölcsönözhető ki. E dokumentumok alapvetően helybenhasználatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható!

A táblázatban "igen" jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván.

 

3.1.2.2. ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN

 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonok, e-mail-ben, stb.), szolgáltatóhelyenként és dokumentumonként az 5.3. fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni.

A könyvtár 3 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti.

Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, két hét eltelte után a könyvtár felszólítja a kölcsönvevőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát.

Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számított két héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli.

Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére (ill., ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján a részlegvezetők döntése szerint történik.

E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól számított 30. nap eltelte után - ha a tartozás továbbra is fennáll - köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze.

A 30. nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

A rövid (1-6 napos) határidőre kölcsönzött dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásával nem várja meg a három nap elteltét, hanem annak elküldéséről a lejárati napot követő első munkanapon intézkedik.

 

3.1.3. KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ELŐJEGYZÉSE

 

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár - telefonon vagy nyílt postai levelezőlapon - értesíti. Az előjegyzés díja megegyezik a mindenkori postai költségek összegével.

Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át - fenntartja, csak helybenhasználatra adja át más felhasználónak.

 

3.1.4. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

 

3.1.4.1. AZ INTÉZMÉNYBE BEIRATKOZOTTAK RÉSZÉRE

 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján.

Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg.

Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie.

A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a szakreferensek véleménye és a részlegvezetők döntése alapján felajánlható a felhasználónak a másolat könyvtári állományba vétele. Ez esetben a másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat az intézmény átvállalja.

 

3.1.4.2. MÁS KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE

 

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a részlegek vezetőinek véleményezése alapján megtagadható.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. A részlegvezető, ill. helyettese döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető.

Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén e szolgáltatás díjtalan, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján számított térítési díj kérhető.

 

3.1.5. TÁJÉKOZTATÁS (LD. MÉG A 3.2.2. FEJEZETET IS!)

 

E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük.

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást:

Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is.

 

3.1.6. A KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

 

A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a könyvtár katalógusának lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket.

A fénymásolás és nyomtatás díját az 5.4. fejezet tartalmazza.

Az Internet használatát a könyvtár - szükség esetén - időkorlátozással teszi lehetővé.

A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet.

 

3.2. TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

3.2.1. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS

 

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért - használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

 

3.2.2. BIBLIOGRÁFIAI ÉS SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS, IRODALOMKUTATÁS

 

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatást írásban kéri, ill. ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb.), annak elvégzéséért az 5.5. fejezet 1.) pontja szerinti térítési díjat kell fizetnie. A könyvtár és a felhasználó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban.

 

3.2.3. TÉMAFIGYELÉS

 

A felhasználók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért az 5.5 fejezet 2.) pontja szerinti térítési díjat kell fizetni. A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát.

 

4. EGYÉB SZABÁLYOK

 

1. A könyvtárlátogatók számára a ruhatárak használata díjmentes és kötelező. Az intézmény a ruhákban, táskákban, stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért (stb.) felelősséget nem vállal.

2. Az intézmény nyilvános tereiben étkezni tilos és csak az arra kijelölt helyeken szabad dohányozni.

3. A dokumentumokban elhelyezett vonalkódok megrongálása, megsemmisítése, használhatatlanná tétele esetén az 5.2. fejezet 2.) pontjában megjelölt díjat kell fizetni.

4. A könyvtár dokumentumait elektronikus védőjelzéssel látja el.

5. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

5. TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

5.1. BEIRATKOZÁSI DÍJ

  KÖNYVEK HANGKAZETTA
VIDEOKAZETTA, CD,
HANGLEMEZ,
HANGOSKÖNYVEK1
SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK
70 ÉVEN FELÜLIEK,
FOGYATÉKKAL ÉLŐK

ingyenes

3.000,- Ft ingyenes
FELNŐTTEK 1.500,- Ft 3.000,- Ft 3.000,- Ft
ROKKANTNYUGDÍJASOK 750,- Ft 3.000,- Ft 3.000,- Ft
DIÁKOK2 750,- Ft 3.000,- Ft 3.000,- Ft
16 ÉVEN ALULIAK

ingyenes

3.000,- Ft

ingyenes3

KEDVEZMÉNYEZETTEK4

ingyenes

3.000,- Ft

ingyenes

A jogosultságokat igazolni kell.

A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek.

 

1 A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjai a hangoskönyveket ingyenes beiratkozás mellett kölcsönözhetik.

2 Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők.

3 A szolgáltatás csak a gyermekkönyvtárban vehető igénybe.

4 Kedvezményezettek: közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001. (I.17.) Korm. rend. alapján.

 

5.2. OLVASÓJEGY PÓTLÁSA, EGYEDI AZONOSÍTÓ MEGRONGÁLÁSA

 

1.) Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 100,- Ft;

 

2.) A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50,- Ft-ot kell fizetni.

 

5.3. KÉSEDELEM ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK

  70 éven felüliek, felnőttek,
diákok
16 éven aluliak
könyvek kölcsönözhető állomány 5,- Ft/db/nap 2,- Ft/db/nap
nem kölcsönözhető, tájékoztatói állomány

1000,- Ft/db/nap

AV dokumentumok 50,- Ft/db/nap

 

5.4. MÁSOLÁSI DÍJAK

 

A másolatok után fizetendő térítési díjak mértékét az intézmény vezetője saját hatáskörében állapítja meg.

 

5.5. BIBLIOGRÁFIÁK, TÉMAFIGYELÉSEK DÍJA

 

1.) Az írásos (nyomtatott) bibliográfiák, irodalomkutatások elkészítésének díja minimálisan 1.000,- Ft. A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja.

2.) A témafigyelések után fizetendõ díj megállapítása a témától és a határidõtõl függõen változik. A minimális összeg 1.000,- Ft. A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja.

 

5.6 SPIRÁLOZÁS

    műanyag borítóval borító nélkül
A/4 20 oldalig 170,- Ft 70,- Ft
50 oldalig 190,- Ft 100,- Ft
100 oldalig 210,- Ft 130,- Ft
150 oldalig 250,- Ft 150,- Ft
A/5 20 oldalig 130,- Ft 70,- Ft
50 oldalig 170,- Ft 100,- Ft
100 oldalig 190,- Ft 130,- Ft
150 oldalig 210,- Ft 150,- Ft

 

5.7. SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE BEIRATKOZÁS NÉLKÜL

 

100,- Ft/óra

 

{fel}