VERSEGHY FERENC MUNKÁSSÁGA

 

Bibliográfiai vázlat
(*Elektronikus formátumban is hozzáférhető művek internetes elérhetősége a címre kattintva megtekinthető.)

Verseghy Ferenc
Almarik erdélyi herczeg, avvagy a' szebeni erdő. A' történetírásból vontt romános rajzolat.
Pesten, 1813. Eggenberger.
 
[Verseghy Ferenc]
Analyticae institutionum Linguae Hungaricae. Pars 1-3.
P. 1.; Etimologia... P. 2.; Syntaxis... P. 3.; Usus aestheticus Linguae Hungaricae.
Budae, 1816—1817.
 
Versegi
Az antipárosi barlang
= Magyar Museum (Kassa) 1789. [1.k.] 3.[sz.] pp. 395—410.
 
[Verseghy Ferenc]
Barátságos Tanácskozások az Egyházi Magyar Ékesenszollásrúl
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1820. 2. [sz.] pp. 118—152, 4.[sz.] pp.92—132.
 
V[erseghy] F[erenc]
Báró Külneki Gilméta Kisasszony, és Aranypataki György. Eggy érzékeny Történet a' legújabb időkrűl.
Pestenn, 1808.
 
Verseghy Ferenc
Bevezetés a magyar nyelv törvényeibe, amely Adelung rendszere, nemkülönben a keleti nyelvek szelleme, valamint a tiszai és az erdélyi nyelvjárás alapján készült /ford. Hegyi Balázs ; szerk. Éder Zoltán
Szolnok, 1999.
 
[Verseghy Ferenc]
Biographia és Egyházi Előmozdítás
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1821. 1.[sz.] pp. 188—194.
 
Versegi Ferentz
A' Boriszák. A' Régiség. A' Barátság
= Magyar Museum (Kassa) 1792. 2.k. 2.[sz.] pp. 131—132.
 
V. F.
Budáról. Tegnap, úgymint Májusnak 13-dikán, ismét énekeltetett a Pesti Magyar Theátrumban a' Pikkó Hertzeg nevezetű Darab [...]
= Magyar Hírmondó (Béts) 1793. máj. 24. Toldalék I. pp. 737—739.
 
Versegi
Dámon és Chloe
In: Heliconi virágok 1791 esztendőre / szedte Kazinczy Ferentz
Poszonyban és Komáromban. pp. 95—96.
 
Verseghy [Ferenc] Franciscus
Dissertatio de versione Hungarica Scripturae Sacrae cui specimina correctae atque ad Vulgatam exactae versionis una cum momentis exegetico-philologicis emendationum in traductione Káldiana instituendarum subiuguntur
Budae, 1822.
 
[Verseghy Ferenc]
Dórishoz
= Hazai Tudósítások (Pest) 1806. [aug.] 16. II. p. 118.
 
[. F.
Eduárd Skócziában, avvagy eggy szökevénynek az éjszakája. Valóságos Történetbűl csináltt Nézőjáték három felvonásban, mellyet franczia nyelvenn írt Düval Úr, a' Szerzőtűl közlött kézírásbúl németre fordtott szabadon a' Bécsi Császári és Királyi Theátrom' számára Kotzebue Augustus Úr [...]
Pestenn, 1805. Eggenberger.
 
Egy esztendő Verseghy Ferenc életéből.
Kiadatlan levelei 1811—12-ből /közzéteszi Gálos Rezső
Győr: Győri Női Felső Kereskedelmi Iskola, 1935.
 
[Verseghy Ferenc]
Egy jó szivből költt Szatíra avvagy Feddő Költemény a' Magyar Litteraturáról
[H.n.], 1791. [ny.n.]
 

Az Egyházi Énekrűl
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1820[!] 1. [sz.] pp. 147—168.
 
[Verseghy Ferenc]
Az egyházi Magyar Ékesenszóllásról való barátságos Tanácskozásnak folytatása
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1821. 1.[sz.] pp. 123—134, 2.[sz.] pp. 116—139, 3.[sz.] pp. 112—130.
 
Versegi
El ne felejts
In: Heliconi virágok 1791 esztendőre / szedte Kazinczy Ferentz
Pozsonyban és Komáromban. p. 59.
 
Verseghy Ferenc
Az első egyesülés. Soror Formoza
In: Magyar Erato. Bp.: Magvető, 1986. pp.7 8—448.
 
[Verseghy Ferenc]
[...]Az első Zsoltár. A' jámbornak boldogsága. Második Zsoltár. A' bármelly hatalmas embereknek ellenkezései a' Messiás' országának mind foganatlanok. A' harmadik Zsoltár. Az Istenben való bizodalomnak sükere.
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1820. 3.[sz.] pp. 79—94.
 
[Verseghy Ferenc]
Az Emberi Nemzetnek történetei, mellyeket a' Magyar Nemességnek hasznos mulatságára öszveszedett egy Emberszerető Hazafi. 1—3. köt.
Budánn, 1810—1811.

 
Verseghy Ferencz
Emlékeztető Oszlop azoknak a' hazafiaknak tiszteletére, a' kik az ország előtt juniusnak 11dik és 12dik napjain 1790 a' hazanyelnek bé-vétele melett[!] szólottanak.
[H.n.], 1790.
 
[Verseghy Ferenc]
Emlékeztető Oszlop...Baronissa Vesselényi Máriának...emelt gróf Széki Teleki Ádám.
Kolozsvár, 1786.
 
Versei Ferentz
Énekek 1. Laura. 2. Thirzis' sírja felett.
= Magyar Museum 1792. 2.k. [4. sz.] pp. 482—483. + 2 p. (kottamell.)
 
[Verseghy Ferenc]
Epitome Institutionum Grammaticarum Linguae Hungaricae. Tom. 1—5.
Budae, 1816.
 
Verseghy Ferenc
Erkölcsi levelek / összeáll. Horváth Károly
Szolnok, [1987.] Szolnoki ny.
 
[Verseghy Ferenc]
Értekezés ama' két kérdésrűl, mellyek az Egyházi Értekezések második kötetében tétettek [...]
= Egyházi Folyóírás, 1932. 2. [sz.] pp. 160—174, 1833. 3.[sz.] pp. 61—61-71.
 
Verseghy Ferenc
Értekezés a Szentírás magyar fordításáról.../ ford. Bartha Lászlóné [et al.]; szerk. Szurmay Ernő
Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1987.
 
[Verseghy Ferenc]
Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulas Epitomes concinnatae in usum Gymnasiorum Regni Hungariae
Budae, 1816, 1818, 1820, 1822.
 
Verseghy Ferenc
Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulaa Epitomes concinnatae in usum Gymnasiorum Regni Hunagriae = Az Epitome szabályai szerint összeállított magyar nyelvi gyakorlatoka Magyar Királyság gimnáziumainak használatára... / [szerk. és bev. Szurmay Ernő
Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet : Verseghy Kör, 2007
 
Verseghy Ferencz
A' Filozófiának Talpigazságaira épített felelet [...] a' Hazai Tudósításokba iktatott Kérdésekre [...] 'a nyelvművelésnek mivoltárul és akadállyirul.
Budánn, 1818.
 
[Verseghy Ferenc]
A formentérai remete. Egy néző játék és egyszersmind énekes játék három felv. Kotzeube Augustus utánn szabadon fordította, és némelly keményebb kifejezésekre nézve meg-enyhítette N. N.
Pesten, 1793. Trattner. (Magyar Játék-szín, 4.k. 2.) pp. 81—188.
 
[Verseghy Ferenc]
Gróf Kaczaifalvi László, avvagy a' természetes ember. Eggy igen mulatságos tanuságokkal bővelkedő történet. A' Magyar Aglájának szerzője által.
Pestenn, 1808. Patzko.
 
Verseghy Ferenc *
Gróf Kaczaifalvi László, avvagy a' természetes ember. Eggy igen mulatságos tanuságokkal bővelkedő történet. [Regény.] / (Bev. Mikszáth Kálmán); ill. Kőszeghy-Winkler Elemér.
Bp., [1911]

 
Versegi
Hálaadás a' Magyar Nyelvért
In: Heliconi virágok 1791 esztendőre / szedte Kazinczy Ferentz.
Pozsonyban és Komáromban. pp. 8—9.
 
Versegi Ferentz
Hálaadás a' Magyar Nyelvért
=In: válogatott darabok minden korú jeles magxar írókból. Az ifjúság hasznára.
pozsony: Cselkó István, 1817. pp. 80—82.
 
Verseghy Ferencz
Háladatos örömdal, mellyet [...] Puchói Marczibány Istvány urnak [...] és kegyelmes hitvesének, Kesseleökeöi Majthényi Mária asszonynak [...] tiszteletére a Budai Klastromban énekeltek Szent Erzsébetnek szerzetes Leányai [...]
Pestenn, 1806. Patzko ny.

Verseghy Ferencz
Halotti tisztelete [...] néhai nagy méltóságú Puchói Marczibányi István Úrnak [...]
Budánn, 1810.
 
V.
A' hamar és olcsón gyógyító ló-orvos, avvagy Értekezések a' Lónak szépségeirűl, hibáirúl, nyavalyáirúl 's azoknak gyógyításárúl, és a' lovaknak gondviselésérűl, kivált az útonn. Megtoldva Hasznos Oktatásokkal a' szarvas marháknak nyavalyáirúl, 's azoknak gyógyításárúl, és kivált a' Marhadögrűl, Külömbféla jó könyvekbűl magyarra tétette [...]
Pestenn, 1807. Eggenberger.
 
[Verseghy Ferenc]
A' LXX. Zsoltár, szabadon fordítva
= Egyházi Értekezséek és Tudósítások (Veszprém) 1822. 2.[sz.] pp. 133—135.
 
Verseghy Ferenc
Az Istennek Felsége és Jósága a' CIII. Zsoltár szerint [...]
= Egyházi Folyóírás, 1833. 3.[sz.] pp. 145—157.
 
V[erseghy] F[erenc]
Kellemetesen mulató nyájaskodások [...] verses elbeszéléseiből
Pest, 1806. Esztergom, 1888. (Mulattató zsebkönyvtár; 52.) Uott., 1893.
 
[Verseghy Ferenc]
A' Keresztény Indifferentizmusról
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1822. 3.[sz.] pp. 1—21.
 
[Verseghy Ferenc]
A' Keresztfa mellett álló Szűz Anya
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1820. 4.[sz.] pp. 145—146.
 
[Verseghy Ferenc]
A' Keresztfa mellett álló Szűz Anya / Musikára tette Seiler Josef [...]
Budánn, [1820].
 
Verseghy Ferenc
Kiadatlan tanítókölteménye. / [közölte Gálos Rezső]
Budapest, 1941. (Irodalomtörténeti Közlemények 51. évf. 1—2. füzet)
 
Verseghy Ferencz *
Kisebb költeményei / kiad. Császár Elemér, Madarász Flóris
Bp., 1910. (Régi Magyar Könyvtár; 24.)

 
Verseghy Ferencz
Költeményei / összeszedte Toldy Ferencz
Pest, 1865. (A magyar nemzet classicus írói; 25.)
 
Verseghy Ferenc
Kresznerics Ferencz versei, melyek az 1809-iki franczia eseményekre vonatkoznak. Verseghy Ferencz által énekre téve...

 
Verseghy Ferenc
A le-bilincsezett Prometheus Aeschylusból, Egy régi Görög dramatikus Poetából; mythologiabéli jegyzésekkel.
Budán, 1792. Lsanderer Kazalin' özv. betűivel. (A Budai Magyar Theatrum; 2.)
 
Verseghy Ferenc
Levelek és vitairatok. Verseghy Ferenc és kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított kiadásáról / ford. Borók Imre [et al.]; gyűjt. Szörényi László; szerk. Szurmay Ernő
Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1987.
 
[Verseghy Ferenc]
Lexicon technikum az az Tudományos Mesterszókönyv. Próba képen készítették Némelly Magyarnyelvszeretők.
Budánn, 1826.
 
Verseghy (Paulai) Ferencz
Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv. Próba képen készítették Némelly Magyarnyelvszeretők
Budánn, 1826
 
Verseghy Ferencz
Magyar Aglája, avvagy Kellemetesen mulató nyájaskodások különbféle versnemekben
Budán, 1806
 
[Verseghy Ferenc]
A magyar asszonyi nemzethez, úgymint a' haza-gyermekek nevelőjéhez.
In: A világnak közönséges története. 1. köt. A régi nemzetek / [Claud Francois] ;[ford. Verseghy Ferenc]
[Pest], 1790. pp. III.—X.
 
[Verseghy Ferenc]
A magyar fordítónak értkezései a' legrégibb nemzetekről.
In: A világnak közönséges története. 1. köt. A régi nemzetek / [Claud Francois] ;[ford. Verseghy Ferenc]
[Pest] pp. 219—245.
 
Verseghy Ferencz
Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány, mellyben a' Hazai Nyelvnek sükeres okokra épített Regulái napkeleti nyelvhez illő tanításrenddel mind és pontosan előterjesztenek. A' Magyar Nemzeti Oskolák' számára
Budánn, 1818.
 
Verseghy Ferenc
A Magyar Hárfásnak részént Aglájábul vett, részint ujonnan Szerzett Énekei Fortepianóra. Két szakaszban
Pestenn, 1807. Eggenberger.
 
[Verseghy Ferenc]
A magyar hazának anyai szózattya az ország napjára készülő magyarokhoz. [Vers]
H.n., 1790.[ny.n.]
 
Verseghy Ferenc
A Magyar Musának háladatos öröme Herculesnek amaz öntött képzeténn, mellyet felséges urunk Jósef [...] Magyar országnak nádor-ispánnya a pesti nemzeti könyvtárházának ajándékozott [Vers]
Budánn, 1806.
 
Verseghy Ferenc
A magyar nyelv törvényeinek elemzése / ford. Bartha László [et al.]; szerk. Szurmay Ernő
Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1972-1987.
 
[Verseghy Ferenc]
Magyar Ortographia, avvagy írástudomány, mellyben a magyar betűnek helyes kimondása és irása tanittatik. Bevezetés gyanánt a' Magyar Nyelvtudományra. A' Nemzeti Oskolák' számára.
Budánn, 1816, 1817, 1820, 1821, 1840.
 
Verseghy Ferenc'
Maradvánnyai és élete / kiad. Sághy Ferenc; az életrajzot írta Sághy Sándor
Budánn, 1825.
 
[Verseghy Ferenc]
Még egy rövid szó a' helyes Fordításrúl, Szent Írásbeli példával
= Egyházi Értekzések és Tudósítások (Veszprém) 1823. 2.[sz.] pp. 122—134.
 
[Verseghy Ferenc]
Mi a' poézis? És ki az igazi poéta? Egy rövid elmélkedés, Mellyben a' Kőltésnek mivolta, eszközei...előállíttatnak. Megtóldva: Horatius Pizóhoz és ennek Fiaihoz írtt Levelével... és egynéhány Költeményes Enyelgésekkel
Budán, 1793. Landerer Katalin' betőivel és költségével.
 
Versegi
A' Muzsikáról
= Magyar Museum (Kassa) 1792. 2.k. 2.[sz.] pp. 321—326.
 
[Verseghy Ferencz]
Nagy nevezetű és nagytekintetű Kolomposi Szarvas Gergely úrnak, mostoha ükömrűl kedves uram-bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései, mellyeket részént saját szájábúl vagy hiteles emberektűl hallottam, részént pedig szórúl szóra közlendő írásibúl tanúltam. 1-2. kötetke. [Regény]
Pest, 1804—1805. Hartleben—Eggenberger, Trattner ny.
 
Versegi
A' Ne-felejts
= Orpheus, 1790. [júl.], 2.k. pp. 125—126.
 
[Verseghy Ferenc]
Néhai Méltóságos és Főtisztelendő Kurbély György Úrnak, Veszprémi Megyés Püspöknek, [...] Életébűl a' legnevezetesebb vonások
= Egyházi Értekezések és Tudósítások 1821. 4.[sz.] pp. 193—202.
 
Verseghy Franciscus
Neuverfasste Ungarische Spachlere, worin die verschiedenen Mund- und Schreibarten der ungarischen Sprache kurz angezeigt [...] Mit einem Anhange [...]
Pesth, 1805. bey Eggenberger., Buda, 1817, 1823
 
Verseghy Ferencz
Neve napjára gróf Szapáry János urnak. [Vers] / Musikára tette Haaz János...
Budánn, 1805.
 
Verseghy Ferencz
Összes költeményei. 1. Kisebb költeményei /kiadják Császár Elemér, Madarász Flóris
Bp., 1910. (Régi Magyar Könyvtár; 24.)
 
[Verseghy Ferenc]
Patikai Lukátsnak egy meg-lett, próbáltt és okos szántó-vető embernek oktatásai a' lovaknak, szarvas-marháknak, juhoknak és sertéseknek betegségeiről, 's azoknak gyógyításáról. A' Szükségben segétő könyv' Olvasóinak. / [Erdman Hilfreich nyomán]
Pesten és Budán, 1792. Weingand, [Buda, Landerer ny.]
 
Versegi Franciscus
Proludium in Istitutiones Linguae Hungaricae, Ad Systema Ádelungianum, genium item linguarum orientalium, ac dialectum Tibiscanam et Transylvanam exactas
Pestini, 1793. Typ. Trattner.
 
Verseghy Ferenc
Reggeli imádság
In: Verseghy imádságos könyve / Császár Elemér = Irodalomtörténeti Közlemények 1900. p. 346.
 
[Verseghy Ferenc]
Rikóti Mátyás, eggy nyájas költemény, mellyel e' híres magyar vers-szerzőnek pompás koszorúzássa négysorú rhytmusokban előadatik
Pest, 1804. N.Kiss.
 
Verseghy Ferenc *
Rikóti Mátyás. [Elbeszélő költemény] /sajtó alá rend. Pauka Tibor, Kemény László ; bev. Császár Elemér
Bp., 1935. Egyetemi ny. (Magyar irodalmi ritkaságok; 32.)

 
[Verseghy Ferenc]
A' Ró'sához
= Uránia 1795. 3.[sz.] pp. 217—218.
 
Versegi Ferentz
Rövid értekezések a' muzsikáról. VI. énekekkel.
Bétsben, 1791. [ny.n.], Hasonmás kiad.: Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1972.
 
Verseghy Ferenc
Soror Formoza
In: Szép szerelmes szavak / vál. Banos János
Bp.: Népszava, 1988. p. 373.
 
[Verseghy Ferenc]
Száz esztendőre szólló [...] Kalendáriom 1805dik Esztendőtűl fogva 1905dikig, mellyben a' bujdosó csillagokrúl való értekezésenn, a húsvétnek és pünkösdnek tábláinn, a hóldnak mutatójánn, és két mulatságos történetenn kívül feltálallyák a' Gazdák az úgy nevezett Földművelők' Reguláit is [...]
Pest, [1805].
 
[Verseghy Ferenc]
A' CXVII. Zsoltárnak Beati immaculati in via, nyolczvannyolcz versbűl álló Aleph és Beth betűi, mellyek az egyházi Solyozsmának első Órájában (ad Primam) mondatnak, Görög versnemekben szabadon fordítva.
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1822. 1.[sz.] pp. 165&mdash,169.
 
Verseghy [Ferenc]
Szemelvények Verseghy Ferenc nyelvtudományi műveiből /összeáll. Császár Elemér
Pozsony—Budapest, 1904. (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához; 11.)
 
[Verseghy Ferenc]
[A' Szép Mesterségeknek rövid történetei]
= Magyar Museum 1792. 2.k. [4.sz.] pp. 403—413.
 
Versegi
A' Szép Mesterségekről.
= Magyar Museum 1792. 2.k. 2.[sz.] pp. 165—187.
 
Versegi
A' szerelem' gyermeke. Egy Nézőjáték öt Felvonásban. Kotzebue Augustus Úr, [...] utánn az originális Kiadás szerint.
Budán, 1792. Landerer Katalin' özvegy' betűivel. (A' Budai Magyar Theátrum, mellyben válogatottabb néző, víg és szomorú Játékok olvashatnak. 1. Szakasz. 1. Darab.)
 
[Verseghy Ferenc]
[Tasso-töredékek fordítása]
= Egyházi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1821. 1.[sz.] p. 59, 65.
 
Verseghy
A' Teremtés' képe
= Aurora 1824. pp. 41—46.
 
Versegi Ferentz
A' Teremtésről. Költemény. Hat énekben. Első ének. A' Mindenségről.
= Magyar Museum (Kassa) 1792. 2.k. 1.[sz.] pp. 20—39.
 
Versegi
Thirzis és Kloe
= Magyar Museum (Kassa) 1789. [1. k.] 2.[sz.] 188-189. p. + 2 p. (kottamell.)
 
Verseghy Ferenc
A 'tiszta magyarság, avvagy a' csinos magyar beszédre és helyes irásra vezérlő értekezések. Követi ezeket a' cadentiák' lajstroma, mellynek hasznát a 'filologusok és a' poéták eggyaránt vehetik.
Pestenn, 1805. Eggenberger. Nyomt. Patzko betűivel.
 
V[erseghy] F[erenc]
Tisztelete[...] Puchói Marczibány Istvány Úrnak [...] és Kesseleökeöi Majthényi Mária asszonyna, ama' két jeles fundatiónak alkalmatosságával, mellyeket a' betegek számára tettek. [Vers]
Budánn, 1806.
 
[Verseghy Ferenc]
Új esztendő napjára való ének
= Egyházi Értekezések és Tudósítsok (Veszprém) 1820. 2.[sz.] pp.181—182.
 
[Verseghy Ferenc]
Ungarische Rechtschreibung, als Einleitung in die Ungarische Sprechlehre. Zum Gebrauch der Nationalschulen.
Ofen, 1817.
 
Verseghy Franz
Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der ersten Lateinischen und Nationalschulen im Königreiche Ungarn, und anderen Kronlandern.
Ofen, 1817, 1823.
 
[Verseghy Ferenc]
Universae Phraseologiae Latinae corpus, congestum a P. Francisco Wagner [...] Editio tertia novissimis curis emendata et acuta
Budae, 1822.
 
[Verseghy Ferenc]
Vak Béla a' magyarok királlya. A' történetírasbúl vontt romános rajzolat
Pesten, 1812. Eggenberger.
 
Verseghy Ferenc
Válogatott lirai költeményei. / Összegyűjt., bev. és jegyz. Madarász Flóris
Bp., [1900.] (Magyar Könyvtár; 166.)
 
Versegi Ferenc
Válogatott versek /szerk. és jegyz. Vargha Balázs
Bp: Magvető., 1956. (Magyar Könyvtár)
 
verseghy Ferenc, Földi János, Fazekas Mihály válogatott művei / vál. és gond. Vargha Balázs
Bp.. Szépirodalmi Kiadó, 1989. (Magyar remekírók)
 
Verseghy Ferenc
Verseghy Ferenc kiadatlan írásai 1-3. köt. / szöveggondozás Deme Zoltán; szerk. Szurmay Ernő
Szolnok, 1982—1988.
 
Verseghy Ferenc
Verseghy Ferenc levele Porthan finn nyelvész professzornak 1794-ből.
Szolnok: Damjanich János Múeum, 1987.
 
[Verseghy Ferencz]
Verseghy Ferencznek maga kinyilatkoztatása
= Hazai Tudósítások (Pest) 1806. [júl.] 16. II. pp. 42—43.
 
Verseghy
A' világ' korai. Ovid után
= Aurora 1824. pp. 269—274.
 
Verseghy Ferenc
A világnak közönséges történetei
Buda, 1790—1791.
 
[Verseghy Ferenc]
A' Zsoltárok próbafordításának folytatása [...]
= Erkölcsi Értekezések és Tudósítások (Veszprém) 1820. 4.[sz.] pp. 132—145.